Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Update Energie 2021

Maart 2021

Ambitie
Glastuinbouw is in 2040 klimaatneutraal, bloembollen en paddenstoelen in 2030.
Opmerking:
Deze ambitie heeft betrekking op het totale programma van het Transitiecollege Kas als Energiebron (KaE). In dit programma valt de werkgroep ‘Gebiedsgerichte Aanpak’ binnen de specifieke verantwoordelijkheden van Greenports Nederland. Daarop richten zich ook onderstaande activiteiten. Binnen het programma KaE, zijn naast deze werkgroep ook nog diverse andere werkgroepen actief. Bestuurlijk maakt Greenports Nederland deel uit van het managementteam Transitiecollege Kas als Energiebron.

Gerealiseerd in 2020

 • Het TransitieCollege Kas als Energiebron (TC KaE) is geformeerd, inclusief governance, werkgroepen en jaarplan
 • Verbinding Greenports Nederland en TC KaE is geborgd, en ook in managementteam en werkgroepen
 • Regionale gebiedsvisies (individueel) zijn opgeleverd (verschil in mate van detail per gebied)
 • Aandachtspunten bij gebiedsvisies zijn in kaart gebracht
 • Generieke knelpunten zijn in kaart gebracht
 • Community is gevormd vanuit 51 gemeenten en provincies en greenports

Plannen voor 2021

 • Landelijke Gebiedsvisies van Greenports zijn opgeleverd, met daarin keuzes voor uitwerking (prioritering richting overheden)
 • Maken van een uitvoeringsprogramma Gebiedsvisies
 • Overzicht van landelijke aandachtspunten (ook van regio’s die niet meedoen) en gebiedsgerichte ondersteuning bij knelpunten
 • Borging van gebiedsvisies in RSW, RES en andere overheidsinstrumenten (51 gemeenten en provincies)
 • Uitbouwen ‘community’-structuur met stimuleren lerend vermogen tussen partners (gemeenten, provincie, greenports, ondernemers)
 • Agenderen en aanjagen oplossingen van de generieke knelpunten in de verduurzaming zoals gesignaleerd in de eindrapportage 2020
 • Aandacht voor handelingsperspectief van solitaire bedrijven en kleine gebieden

En daarmee een realisatie en borging van afspraken in Klimaat- en Tuinbouwakkoord. En ondersteuning van het vastleggen van afspraken in het nieuwe glastuinbouwconvenant 2021-2030.

 

Deelnemers werkgroep:

 • Jolanda Heistek
 • Hans van den Berg
 • Menno Laan
 • Jeroen Larrivee
 • Rob van Ruiten