Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Innovatie

Ambitie

Onze ambitie is om wereldwijd toonaangevend te blijven als tuinbouwnatie door kennisontwikkeling, de toepassing van vooruitstrevende technieken en hoogwaardig uitgangsmateriaal, innovatieve producten, teeltconcepten en logistieke oplossingen te leveren.

Wat pakken we op in de agenda innovatie?

De agenda innovatie zal SMART-doelstellingen en een heldere taakverdeling bevatten. We pakken het volgende op:

  1. Bijdragen aan de kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel.
  2. Landelijke onderzoeksagenda’s laten aansluiten bij ondernemers die werken aan innovaties, door de toepasbaarheid voor het mkb als toetsingscriterium te agenderen.
  3. Regionaal en bovenregionaal kennis delen en verspreiden.
  4. Subsidiestromen beter ontsluiten en inzetten en waar mogelijk landelijke en provinciale regelingen verbinden.
  5. Sectoren steunen bij het creëren van draagvlak voor een verbindend verklaring, via een effectieve inrichting en efficiënte uitvoering.
  6. Tuinbouwsector profileren in ‘Brussel’ om Europese subsidieregelingen beter op de sector te laten aansluiten
  7. De tuinbouwsector profileren in ‘Brussel’ om Europese subsidieregelingen beter op de sector te laten aansluiten.
  8. Een actieve rol spelen op nationaal, EU- en mondiaal niveau om intellectueel eigendom goed te beschermen. Dit vraagt ook stimulerende wetgeving voor het gebruik van innovatieve technieken.
  9. Gezamenlijke aanpak van belemmerende regelgeving, welke innovatie in de weg staat

Voortgang 2020

Video

Lees meer

Update mei 2022

Lees meer over de laatste stand van zaken

Lees meer

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland?
Juist op de prioriteit innovatie kunnen de diverse organisaties in Greenports Nederland snel schakelen en slim verbinden tussen het (inter)nationale en regionale niveau, tussen de kenniswereld en de praktijk en tussen de opdrachtnemer en de financier.

In het kader van missiegedreven beleid van de rijksoverheid formuleren drie ministeries (LNV, EZK en I&M) en de TKI’s Agri&Food, T&U en Water een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel. Ook wordt in dit kader samengewerkt met NWO. Greenports Nederland levert hieraan een bijdrage en haakt aan bij het de missies en agenda’s die in dit verband worden opgesteld.

De inzet van de topsectoren is steeds een integrale kennisketen ontwikkelen, waarin naast fundamenteel ook toegepast onderzoek en kennisverspreiding en toepassing aandacht moeten krijgen. Greenports Nederland vervult een complementaire rol door de focus te leggen op kennisdeling, toepassing van kennis, oplossingen zoeken voor knelpunten, ondernemers bereiken en mobiliseren, regionale vraagstukken oppakken en EU-subsidies inzetten die via de regio/landsdelen lopen.

Greenports Nederland wil een platform bieden voor de valorisatie van kennis en innovatie, via regionale financieringsstromen en kennisdeling richting ondernemers. Ons streven is om de instrumenten van de overheid meer dienend te laten zijn aan de innovatiepraktijk van ondernemers.

Waar sprake is van belemmeringen en barrières, bijvoorbeeld in wet- en regelgeving wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om tot oplossingen te komen. Veel belemmeringen bevinden zich bijvoorbeeld op het gebied van ruimte en milieu, waar bevoegdheden liggen bij provincies, gemeenten en waterschappen. Greenports Nederland kan bijdragen aan duidelijkheid voor ondernemers en het in overleg met bevoegde instanties op maat gesneden experimenteerruimte creëren.