Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Update Innovatie 2021

Maart 2021

Ambitie
Nederland is wereldwijd toonaangevend als tuinbouwnatie door kennisontwikkelingen, toepassing van vooruitstrevende technieken, levering van hoogwaardig uitgangsmateriaal, innovatieve producten, teeltconcepten en logistieke oplossingen. 

Gerealiseerd in 2020

 • Platform voor informatie-uitwisseling en afstemming tussen greenports en landelijke topsectorprogramma’s
 • Innovatie-ecosysteem van de greenports in kaart gebracht
 • Actueel overzicht beschikbare regelingen innovatie
 • Visie op instrumentarium innovatieregelingen

Plannen 2021

 1. Bestaande uitwisseling tussen regio’s en topsectoren voortzetten.
 2. Actieve verbinding business developers voor uitwisseling kennis en samenwerking in bovenregionale aanpak in projecten en programma’s
 3. Uitwerking programma Circulaire Tuinbouw. Waar liggen kansen en knelpunten in de ontwikkeling van de circulaire ketens?
 4. Uitwerking programma Koplopers naar Kopgroep. Behoefte aan valorisatie: hoe krijg je kennis bij bredere doelgroep?

Hoe dan?
Er zijn veel waardevolle initiatieven op het gebied van innovatie in de tuinbouw. Innovatie vindt veelal op de bedrijven plaats en bij diverse innovatiecentra. Vaak los van elkaar, waardoor sprake is van versnippering. Communicatie is beperkend, bedrijven die goede dingen doen weten vaak niet hoe het verder te verspreiden of te ontwikkelen. Ook is het onduidelijk in welke fase de ontwikkeling van een nieuwe technologie zit bij lopende initiatieven. Kansen voor nieuwe samenwerkingen of regelingen komen niet tijdig in het vizier bij de ondernemer om hier gebruik van te maken, onder andere omdat informatie en kennis voor ondernemers lastig te vinden is. Het bestuurlijk overleg en de werkgroepen zullen zich vooral richten op de verbinding en samenwerking op deze terreinen.

Stuurgroep en trekkers:

 • Saskia Goetgeluk
 • Ernst van de Ende
 • Toine Hattink
 • Janwillem Donkers
 • Rob van Ruiten