Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Nieuws

Oproep projecten Kennis op Maat

De topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat. In de projecten staat de doorwerking van kennis centraal, het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. In totaal is beschikbaar voor dit programma 3 mln. euro (incl. BTW) per jaar bestaande uit WR-capaciteit, d.w.z. subsidie die bij Wageningen Research besteed dient te worden. Van private partijen wordt eigen inzet verwacht in de minimale verhouding 1/3 privaat vs. 2/3 publieke middelen. Een deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen. 

Projectomvang en projectduur zijn niet gelimiteerd zolang doelen, budget en looptijd met elkaar in balans zijn. Projecten met een looptijd langer dan twee jaar hebben een go-no go na 2 jaar. Ingediend kan worden door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Jaarlijks wordt het programma drie keer opengesteld voor indienen van nieuwe projecten: in maart (deadline 1 april), in juni (deadline 1 juli) en in november (deadline 1 december). Deze laatste deadline is voor projecten, die in 2021 starten. Voor de eerste openstelling is de deadline 1 april 2020. Voor het projectvoorstel dient het projectformat KoM gebruikt te worden. Indienen van dit format kan via een online module. Voor deze eerste openstelling is 1 mln. euro publiek budget beschikbaar. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 mei 2020 van start gaan.

Doel en doelgroepen Kennis op Maat
Doel:
Betere doorwerking van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk. Daarmee wordt invulling gegeven aan de KIA Landbouw, Water, Voedsel par. 3.2 Valorisatie en marktcreatie en aan de toezeggingen in de Tweede Kamer van het Ministerie van LNV (35 000 XIV, nr 98, 19 juli 2019). Binnen dit brede kader van de overheid worden de topsectoren T&U en A&F actief gestimuleerd zodat er kennisoverdrachtprojecten komen op een aantal urgente thema’s voor de primaire sector. Het gaat om bestaande kennis uit onderzoek en praktijk, die voor MKB-ers tot relevante informatie wordt vertaald en die een concreet handelingsperspectief biedt. Ook draagt het programma bij aan het up to date houden van groene opleidingen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Doelgroep:
MKB-ers in de topsectoren A&F en T&U. De MKB-ers vormen 99% van de ongeveer 180.000 bedrijven in de Topsectoren Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. Deze laatste groep valt buiten de scope van dit budget. LNV vraagt bijzondere aandacht – maar niet exclusief - voor de primaire producenten (boeren en tuinders), de toekomstige primaire producenten (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Thema's

Kennis op Maat zoekt projecten die de kennisdoorstroming bevorderen – in het bijzonder - op onderstaande thema’s.

 • Bevorderen van robuuste teeltsystemen die bijdragen aan verminderen inzet van gewasbeschermingsmiddelen cq betere bodem (cq substraat). Het gaat hierbij om voedselproductie, sierteelt, bollen, bomen, champignons en overige teelten
 • Vergroten van biodiversiteit binnen een natuurinclusieve landbouw
 • Vergroten van klimaatadaptatie (warmte, water) in de stad door slimmere inzet van groen in de stad
 • Sluiten van de mineralenkringloop in de land- en tuinbouw (mest, emissies). Bijvoorbeeld door aanpassingen in de stal, opslag en het slimmer aanwenden van mest en / of andere eiwitbronnen voor of toevoegingen aan veevoer
 • Vergroten van klimaatadaptatie (warmte, water) op boeren- of tuindersbedrijf door ander watergebruik (andere gewassen, opslag en beregening en verzilting)
 • Maatregelen om de veehouderij integraal te verduurzamen. Het betreft de volgende duurzaamheidsaspecten: effecten op klimaat en milieu, dierenwelzijn, diergezondheid, stalklimaat, effecten op volksgezondheid en biodiversiteit
 • Gewaardeerd voedsel, vermindering voedselverspilling, betere verdienmodellen voor primaire sector
 • Productie van duurzaam eiwit voor humane en dierlijk voedsel
 • De mogelijkheden van robotica, IT en big data in de A&F- en T&U-sector
 • Het verminderen van de energiegebruik en de CO2-uitstoot in de A&F- en T&U-sector
 • Vermindering van de uitstoot van stikstof op het boerenerf.

Kijk voor meer informatie op de site van Topsector T&U.