Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Update
Ruimtelijke inrichting 01

Januari 2020

Ambitie
De ambitie is om in 2030 te beschikken over klimaatbestendig en modern productieareaal, gericht op duurzame productie, circulaire inrichting, meer biodiversiteit en beschikbaarheid van energie en warmte, schoon water en andere productiefactoren. Een deel van de tuinbouwproductiegebieden in Nederland is niet toegerust op de eisen van moderne productietuinbouw. Voor bijvoorbeeld de glastuinbouw betekent moderniseren tot 2030 300 hectare glastuinbouw per jaar vernieuwen. Voor de open teelten is dit het klimaatbestendig maken van de intensieve productiegebieden.

Hoe dan?
De komende jaren zullen 6 tot 8 gebieden aangepakt worden. Deze gebieden zijn deels al benoemd. Daarnaast zal de opgedane kennis over de aanpak van ruimtelijke inrichting verder in kaart worden gebracht en gedeeld met partijen die zich hiermee bezig houden. Hiermee blijft deze kennis beschikbaar voor toekomstige moderniseringsprojecten. Tevens zal er een inventarisatie zijn waar de knelpunten zitten op het gebied van wet- en regelgeving.

Stakeholders
Ondernemers, grondeigenaren, Rijk, provincies, gemeenten, greenports, infra-eigenaren. Er zijn raakvlakken met de thematafel Klimaat neutrale Energie.

Resultaten tot nu toe
De randvoorwaarden voor een duurzame gebiedsaanpak zijn inmiddels vastgesteld.  Daarnaast is de capaciteit voor een landelijk expert team samengesteld en is er ondersteuning vanuit RVO geregeld.  Arjan van Velden is als projectleider actief. Komende tijd zullen nieuwe moderniseringsgebieden worden geselecteerd en er zal een knelpuntenanalyse plaats vinden.

Betrokkenen bij de transitietafel Ruimtelijke inrichting zijn:

 • Adri Bom-Lemstra
 • Carin van Huet
 • Floris Leijdekkers
 • Jack van der Hoek
 • Peter Drenth
 • Albert Abee
 • Aad Sonneveld
 • Jean Aerts
 • Coen Meijeraan
 • Gerard Selman
 • Jack Groenewegen
 • Andries Middag
 • Greetje Lep
 • Bas Wolfswinkel
 • Arjan van Velden
 • Hans Koolhaas
 • Cor Hendriks
 • Dominique van der Hoeven
 • Leonie Claessen
 • Rutger Lommerse
 • Dave Vlaming
 • John Rocks
 • Annemiek Canjels
 • Peter Graven
 • Peter Verbon
 • Henk Smit
 • Yvette Rosenboom