Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

FAQ

Wat is Greenports Nederland?

Op 14 december 2018 is stichting Greenports Nederland opgericht. De reden hiervoor was om zo de regionale greenports te versterken en te verbinden op cruciale nationale thema’s voor de tuinbouw. Greenports Nederland staat voor samenwerking binnen en buiten het tuinbouwcluster en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouw thema’s die een landelijke aanpak vragen en die niet door andere partijen worden opgepakt. 

Wat is het doel van Greenports?

Greenports Nederland werkt als netwerkorganisatie samen met de regionale greenports, de overheden, de ondernemers en het onderwijs/kennisinstellingen aan een gezamenlijke aanpak en versnelling van transitie-opgaven voor een sterk en duurzaam tuinbouwcluster.

Op welke wijze is het bedrijfsleven betrokken bij Greenports Nederland?

Het Tuinbouwakkoord is op 14 maart door 35 partijen ondertekend, waaronder de branche organisaties een aantal toonaangevende bedrijven. De uitwerking van dit akkoord heeft geresulteerd in een agenda met concrete prioriteiten. Deze prioriteiten worden in triple helix verband (bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen) verder uitgewerkt. Dat leidt tot acties, projecten en afspraken tussen de tuinbouwpartners. In een tijd die vraagt om transities op velerlei gebied neemt Greenports Nederland een signalerende, ondersteunende en verbindende positie in. We vormen met ons netwerk een brug naar de ondernemers en jagen partners en de keten aan. 

 

Wat is de rol van de verschillende overheden binnen Greenports Nederland?

De overheden zijn op verschillende manieren vertegenwoordigd binnen Greenports Nederland. De vier tuinbouwprovincies; Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Limburg hebben mede het Tuinbouwakkoord ondertekend en zijn vertegenwoordigd in de Raad van Advies. Ze zijn actief in de verschillende transitietafels om op provinciaal niveau de weg vrij te maken voor de ontwikkeling en versterking de tuinbouw. Een aantal gemeentes is via regionale greenports rechtstreeks verbonden. Het Rijk is medeondertekenaar van het Tuinbouwakkoord, wat resulteert in jaarlijks voortgang overleg met de minister van LNV. Hierbij kan Greenports Nederland de minister adviseren maar ook vragen om mee te denken bij bepaalde knelpunten. Verder is de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen nadrukkelijk verbonden en zijn ook andere rijks-departementen via de transitietafels aan de slag.

 Wat doen de transitietafels?

Er zijn 7 transitietafels. Elke transitietafel is aan de slag met een prioriteit, creëert overzicht en coördineert de aanpak.  De tafels zetten zich in om versnellingen en/of doorbraken te realiseren voor het tuinbouwcluster. Ook kan zij knelpunten oplossen die een nieuwe integrale landelijke aanpak vragen. Zaken die al lopen of zijn opgepakt door andere partijen blijven buiten de werkagenda.

Hoe zijn de transitietafels georganiseerd?

De tafels moeten in staat zijn om via een aanpak beweging op het onderwerp te creëren. Daarop worden betrokken personen benaderd.  Aan de tafels nemen bestuurders en specialisten deel vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De tafels kennen een triple helix opzet, met verbindingen naar de Raad van Advies van Greenports Nederland.

Voert Greenports Nederland ook een lobby?

Greenports Nederland is geen lobby organisatie. Ze ondersteunt de lobby waar dit nodig is. Hierbij trekt zij samen op met de partners die het Tuinbouwakkoord ondersteunen.

Wat is de relatie met de regionale greenports?

De regionale greenports vormen het fundament van Greenports Nederland. De activiteiten van Greenports Nederland moeten de regionale greenports versterken en versnellen. Door een landelijke aanpak en coördinatie wordt slim kennis ontwikkeld en gedeeld. Ook kunnen specifieke regionale kwaliteiten beter ingezet worden ten behoeve van het nationale tuinbouwcluster.