Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

FAQ

Wat is Greenports Nederland?
Op 14 december 2018 is stichting Greenports Nederland opgericht. De reden hiervoor was om zo de regionale greenports te versterken en te verbinden op cruciale nationale thema’s voor de tuinbouw. Greenports Nederland staat voor samenwerking binnen en buiten het tuinbouwcluster en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouw thema’s die een landelijke aanpak vragen en die niet door andere partijen worden opgepakt. Zo praat het tuinbouwcluster met één mond, in Nederland en buitenland.

Wat is het doel van Greenports?
Het eerste akkoord staat in het teken van “koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”. We zien de tuinbouw als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van feeding and greening the mega cities. Greenports Nederland werkt aan de versterking van een duurzame Nederlandse tuinbouw sector, met als doel het borgen en creëren van ontwikkelruimte voor het cluster, waarbij volop aandacht is voor de maatschappelijke vraagstukken. Dit geeft versterking van de nationale en internationale positie.

Op welke wijze is het bedrijfsleven betrokken bij Greenports Nederland?
Het Tuinbouwakkoord is op 14 maart door 35 partijen ondertekend, waaronder de branche organisaties een aantal toonaangevende bedrijven. De uitwerking van dit akkoord resulteert in een agenda met concrete prioriteiten. Deze prioriteiten worden in triple helix verband (bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen) verder uitgewerkt. Dat leidt tot acties, projecten en afspraken tussen de tuinbouwpartners.  

Wat is de rol van de verschillende overheden binnen Greenports Nederland?
De overheden zijn op verschillende manieren vertegenwoordigd binnen Greenports Nederland. De vier tuinbouwprovincies; Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Limburg hebben mede het Tuinbouwakkoord ondertekend en zijn vertegenwoordigd in de Greenboard. Ze zijn actief in de verschillende transitietafels om op provinciaal niveau de weg vrij te maken voor de ontwikkeling en versterking de tuinbouw. Een aantal gemeentes is via regionale greenports rechtstreeks verbonden.  Het Rijk is medeondertekenaar van het Tuinbouwakkoord, wat resulteert in jaarlijks voortgang overleg met de minister van LNV.  Hierbij kan Greenports Nederland de minister adviseren maar ook vragen om mee te denken bij bepaalde knelpunten. Verder is de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen nadrukkelijk verbonden en zijn ook andere rijks-departementen via de transitietafels aan de slag.

Wat is het verschil met Greenport Holland?
Greenport Holland is het netwerk van een aantal branche organisaties in de tuinbouw. Greenport Holland maakt deel uit van Greenports Nederland. Een aantal leden van Greenport Holland heeft zitting in het bestuur van Greenports Nederland. We werken via het Tuinbouwakkoord samen  aan de versterking van Nederlandse tuinbouw sector.

Wat doen de  transitietafels?
Er zijn 8 transitietafels. Elke transitietafel is aan de slag met een prioriteit, creëert overzicht en coördineert de aanpak.  De tafels zetten zich in om versnellingen en/of doorbraken te realiseren voor het tuinbouwcluster. Ook kan zij knelpunten oplossen die een nieuwe integrale landelijke aanpak vragen. Zaken die al lopen of zijn opgepakt door andere partijen blijven buiten de werkagenda.

Hoe zijn de transitietafels georganiseerd?
De tafels moeten in staat zijn om via een aanpak beweging op het onderwerp te creëren. Daarop worden betrokken personen benaderd.  Aan de tafels nemen bestuurders en specialisten deel vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De tafels kennen een triple helix opzet, met verbindingen naar de Greenboard van Greenports Nederland.

Voert Greenports Nederland ook een lobby?
Greenports Nederland is geen lobby organisatie. Ze ondersteunt de lobby waar dit nodig is. Hierbij trekt zij samen op met de partners die het Tuinbouwakkoord ondersteunen.

Wat is de relatie met de regionale greenports?
De regionale greenports vormen het fundament van Greenports Nederland. De activiteiten van Greenports Nederland moeten de regionale greenports versterken en versnellen. Door een landelijke aanpak en coördinatie wordt slim kennis ontwikkeld en gedeeld. Ook kunnen specifieke regionale kwaliteiten beter ingezet worden ten behoeve van het nationale tuinbouwcluster.