Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Thema's

{{TITEL}}

Energie

De sector wil de concurrentiepositie en license to produce op lange termijn behouden, de afhankelijkheid van gas en andere fossiele brandstoffen verminderen en bijdragen aan de internationale klimaatdoelen. Hiervoor is een energietransitie nodig die grote investeringen vergt in onderzoek, aanpassing van kassen en teeltsystemen en in infrastructuur.

Toon meer
{{TITEL}}

Ruimtelijke Inrichting

Moderniseren van het hele tuinbouwareaal betekent inzet op circulaire en duurzame tuinbouw: denk aan watertekort en wateroverlast, verzilting en uitputting van de bodem voorkomen en bio-diversiteit bevorderen.

Toon meer
{{TITEL}}

Verslogistiek

Nederland geldt als één van de belangrijkste logistieke draaischijven voor tuinbouwproducten ter wereld. Om wereldwijd toonaangevend te blijven in logistiek, moet de ontwikkeling van Nederlandse verslogistiek in het perspectief van internationale versstromen worden geplaatst.

Toon meer
{{TITEL}}

Gezonde planten

De sector wil teeltsystemen en de omgeving waarin ze teelt zo aanpassen dat planten en tuinbouwproducten weerbaar zijn tegen ziekten en plagen, zowel tijdens de productiefase en na de oogst.

Toon meer
{{TITEL}}

Gezonde mensen

Het Nederlandse tuinbouwcluster draagt in 2030 met kennis, systemen en producten bij aan voldoende beschikbare en gezonde voeding voor de wereldbevolking en aan de vergroening van stedelijke agglomeraties voor meer welzijn en klimaatadaptatie.

Toon meer
{{TITEL}}

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Er is op de middellange termijn op alle niveaus een dreigend tekort aan (gekwalificeerde) mensen in de het hele tuinbouwcluster. Om dit tekort te voorkomen is een omslag nodig in de manier waarop de sector bekend staat en hoe er rekening wordt gehouden met de sector.

Toon meer
{{TITEL}}

Internationalisering

De trek naar de grote steden is onmiskenbaar. Deze ontwikkeling vindt zowel plaats in ontwikkelde als zich ontwikkelende economieën. De schaalgrootte van deze ontwikkelingen vraagt om een systematische aanpak voor voedselproductie en verslogistiek.

Toon meer