Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Verslogistiek

Ambitie

Onze ambitie is de ecologische footprint van de verslogisitiek te verkleinen. Dit door processen te digitaliseren, de hoeveelheid milieubelastende verpakkingen terug te dringen, vertragende grensprocedures aan te pakken, handelsbelemmeringen te agenderen en de transportsnelheid te vergroten door een excellent synchromodaal versnetwerk te ontwikkelen waarbij wegtransport, luchtvracht, binnenvaart en railtransport slim en integraal worden ingezet en via internationale corridors worden verbonden.

Wat pakken we op in de agenda verslogistiek?

De agenda verslogistiek zal SMART-doelstellingen en een heldere taakverdeling bevatten. We pakken het volgende op:

  1. Positie van Nedeland als handelsnatie voor tuinbouwproducten versterken door in te zetten op lobby voor behoud en versterking van de markttoegang tussen EU en derden landen.
  2. Visie op synchromodaal netwerk ontwikkelen, met logistieke concepten voor ‘last green mile’.
  3. Transport naar rail en binnenvaart verschuiven en strategische posities van de versketens bij de mainports beter verankeren.
  4. Betere informatieontsluiting binnen de ketens, om douaneformaliteiten en inspecties te vereenvoudigen en versnellen
  5. Logistieke data verbeteren en delen, om transportstromen te optimaliseren en tot nieuwe vormen van samenwerking te komen.
  6. Gezamenlijk dataplatform bouwen onder andere door uniformering van standaarden en inzetten van nieuwe technieken.
  7. Online economie binnen vijf jaar inbedden in de supply chains van verslogistiek.
  8. De toepassing van duurzame verpakkingsmaterialen versnellen en het gebruik van eenmalige verpakkingsmaterialen zoveel mogelijk elimineren.

 

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland?
Het voornemen is om het Ondernemersplatform Green meets Ports als transitietafel onder te brengen bij Greenports Nederland. De samenstelling van dat platform zal daarvoor worden verbreed, onder meer met ondernemers uit andere greenports.

Binnen Greenports Nederland kunnen we de visie op de toekomst van logistiek verder vormen en samen met partners kunnen we bepalen welke inzet nodig is om capaciteit en bereikbaarheid te verbeteren. Ook kunnen we binnen Greenports Nederland vaststellen hoe we de modal shift (de overstap van de ene naar de andere vervoersvorm, bijvoorbeeld van wegvervoer naar schip of trein), stimuleren, fytosanitaire inspecties en douaneformaliteiten optimaliseren en data delen, zodat infrastructuur beter benut kan worden. Greenport Nederland kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van internationale goederencorridors die goed aansluiten op de behoeften van de sector.

Modalshift; versnelling in de verslogistiek

Onderzoek

Lees meer

Update mei 2022

Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken?

Lees meer