Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Internationalisering

Ambitie

Onze ambitie is focus aan te brengen in de benadering van de nieuwe markten, met respect voor verschillen tussen de branches en tussen bedrijven in de productie, handel, veredeling en techniek. Door vorming van een gezamenlijk communicatieplatform en door informatie te delen over inkomende en uitgaande handelsmissies. Ook willen wij de greenports beter laten aanhaken op Europese samenwerkingen en betere toegang tot fondsen creëren.

Wat pakken we op in de agenda internationalisering?

De agenda internationalisering zal SMART-doelstellingen en een heldere taakverdeling bevatten. We pakken het volgende op:

  1. Platform inrichten voor internationale branding (b2b) van het tuinbouwcluster.
  2. Gezamenlijke strategie op nieuwe markten ontwikkelen. Daarbij een (publiek/private) aanpak en aanvullende diensten opzetten om acquisities voor turnkey opdrachten te on-dersteunen.
  3. Businessmodellen ontwikkelen om onze internationale positie te versterken en het Neder-lands tuinbouwcluster vitaal te houden bij veranderende marktwensen.
  4. Informatie over handelsmissies afstemmen en effectiviteit en kwaliteit vergroten.
  5. Belang tuinbouw in Brussel agenderen. Tuinbouwoplossingen matchen met Europese vraagstukken.
  6. Vanuit het bedrijfsleven kennis delen met ontwikkelende landen. Nederlandse kennis in-zetten om tot duurzame productieketens te komen.
  7. Beter inspelen op Europese behoefte en beschikbare instrumenten.
  8. Floriade 2022 benutten voor branding van het tuinbouwcluster en als podium omarmen om internationale kansen te vergroten. 

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland?
Greenports Nederland kan als onafhankelijke nationale koepel de internationale positionering van de tuinbouw en een platformfunctie voor haar rekening nemen. Door informatie te delen, regie tussen regio’s te realiseren, en een gezamenlijke branding voor de b2b-markt te realiseren. Zo mogelijk wordt daar ook extra capaciteit voor gevonden om dit daadwerkelijk van de grond te laten komen. Door de ambitie bescheiden te houden, kan deze aanpak kans van slagen hebben.

Het Nederlandse netwerk van landbouwraden blijven we inzetten om het tuinbouwcluster te ver-binden met de internationale kansen. Ook zie we een rol in de programmering van de Floriade 2022 als een internationaal podium waar de Nederlandse tuinbouw haar oplossingen toont aan de professionele ondernemers en een breed consumentenpubliek.

Greenports Nederland wil transparantie brengen in grote handelsmissies en ontvangsten. Het is belangrijk dat we van elkaar weten waar en op welk moment het Nederlandse tuinbouwcluster gepromoot wordt. Door met elkaar een thematische en landenstrategie uit te werken, ontstaat meer samenhang en meer focus. Op die manier willen we gericht nieuwe markten aanboren.

Controlled environment agriculture (CEA) verder op de kaart

Europa voedselsoeverein via gezond voedsel, een groenere en kleurrijke samenleving en gezondere en gelukkigere mensen terwijl we werken aan klimaatmitigatie, biodiversiteitsherstel en een leefbaar milieu. Met controlled environment agriculture (CEA) kan het. Tijdens de Europese Week van de Regio’s en Steden presenteerde het Nederlandse tuinbouwcluster hoe het met CEA en bijbehorende tuinbouwketen wil bijdragen aan internationale vergroeningsambities als de VN-duurzaamheidsdoelen en de Europese Green Deal.

In het kader van de Europese Week van de Regio’s en Steden overhandigde landbouwgedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB) van Noord-Holland daarom namens Greenports Nederland het position paper ‘CEA, a driving force behind sustainability’ aan SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen om een lans te breken voor CEA in de EU. Beemsterboer wil de onbekendheid van CEA doorbreken en CEA in een hogere versnelling brengen door grens- en sectoroverschrijdende samenwerking. Dat vraagt een intensievere samenwerking met andere sectoren als de techniekindustrie, ICT en onderzoek maar ook met andere tuinbouwregio’s in Europa.

Dutch Horticulture

Nederland is het knooppunt van de internationale productie en handel in tuinbouwproducten en plantaardig uitgangsmateriaal. De sector is de grootste exporteur van verse groenten ter wereld en verreweg de grootste speler in de wereldwijde export van snijbloemen, sierplanten, bloembollen, bomen en pootaardappelen. Via het platform Dutch Horticulture brengen we partijen bij elkaar die op zoek zijn naar de mogelijkheden die de tuinbouw biedt. Nederland is mondiaal leider in tuinbouwinnovaties. De gouden driehoek van ondernemers, onderwijs en overheid werken samen om concrete bijdragen te leveren aan de wereldwijde opgaven waar we voor staan.   

Horticulture Tomorrow

Hoe kan de concurrentiepositie en innovatiekracht van het internationale Controlled Environment Agriculture-cluster en haar in Nederland gevestigde leden behouden worden? De blue paper Horticulture Tomorrow is bedoeld om ondernemers die actief zijn op het gebied van Controlled Environment Agriculture (CEA) te ondersteunen met strategische inzichten die kunnen helpen om toekomstige uitdagingen aan te pakken. De inhoud is gebaseerd op een reeks discussies en workshops met een groep ondernemers en deskundigen uit het CEA-veld. Het biedt een reflectie op de huidige situatie met betrekking tot de concurrentiepositie en daagt bedrijven in de tuinbouwcluster uit om hun individuele en collectieve strategieën te heroverwegen. 

Hieronder kunt de Nederlandse of Engelse versie downloaden.

Farm to Fork

Het tuinbouwcluster biedt oplossingen die wereldwijd nodig zijn voor gezonde samenlevingen. De hoogwaardige en uiterste efficiënte Nederlandse tuinbouwsector kan een gidsrol spelen bij het behalen van de Europese duurzaamheidsambities. Greenports Nederland heeft een ambitiedocument opgesteld in samenspraak met het bedrijfsleven, de tuinbouwprovincies en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Deze kunt u hier downloaden.  Er is ook een Engelse versie beschikbaar.