Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Ambitie

Onze ambitie is bijdragen aan een robuust tuinbouwcluster in Nederland waar op lange termijn goed opgeleide theoretisch en praktijkgeschoolde mensen bijdragen aan een gezonde, circulaire tuinbouwsector. In 2030 heeft de tuinbouwsector een goed imago, een concurrerende positie op de arbeidsmarkt en kwalitatief uitstekende opleidingsvoorzieningen, die passen bij de economische positie, waardoor er voldoende goed opgeleide mensen beschikbaar zijn.

Wat pakken we op in de agenda arbeidsmarkt & onderwijs?

De agenda arbeidsmarkt & onderwijs zal SMART-doelstellingen en een heldere taakverdeling bevatten. We pakken het volgende op:

1. Overzicht in regelingen
2. ‘Toekomstproof’ en vraaggestuurd onderwijs
3. Imago versterking van groene banen
4. Regionale oplossing voor huisvesting arbeidsmigranten
    ondersteunen
5. Seizoensarbeid internationaal concurrerend houden
6. Bedrijven ondersteunen bij het aantrekken van kennismigranten van buiten de EU

Aantallen en samenstelling internationale werknemers per maart 2022

In opdracht van Greenports Nederland heeft onderzoeksbureau Decisio de aantallen en samenstelling van internationale werknemers in Nederland in kaart gebracht. De resultaten treft u hier aan.

In dit document delen we de belangrijkste resultaten met u en de visie van Greenports Nederland daarop.

Decisio heeft zich in het onderzoek geconcentreerd op de provincies waarin de Greenports gebieden gevestigd zijn, zijnde de provincies: Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

In de rapportages worden de provinciale cijfers vergeleken met de cijfers op landelijk niveau. De cijfers op gemeentelijk niveau zijn niet in deze rapportages opgenomen. Belanghebbenden kunnen die gemotiveerd opvragen bij Greenports Nederland.

Manifest Bouwen, bouwen, bouwen

Persbericht

Lees meer

Update mei 2022

Lees hier de laatste stand van zaken

Lees meer

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland?
Op het vlak van arbeidsmarktvraagstukken trekken de tuinbouwsector en onderwijs intensief met elkaar op. Bovendien zijn er allerlei regelingen en financieringsconstructies beschikbaar. Maar die zijn vaak onbekend en er wordt daarom nog te weinig gebruik van gemaakt. De weg hiernaar wijzen kan een dankbare rol zijn. Verder zit de toegevoegde waarde van een nationaal platform als Greenports Nederland in het verbinden van initiatieven en in het opschalen van wat regionaal goed werkt. Imagoverbetering van groen onderwijs en groene banen is een gezamenlijke uitdaging. Net zoals vraagsturing vanuit de praktijk richting de onderwijskolom. Een gedeeld probleem is de huisvesting van arbeidsmigranten. Greenports Nederland wil helpen de omslag naar circulaire tuinbouw en bijbehorende circulaire vaardigheden versneld te maken.

Verruiming huisvestingsmogelijkheden internationale medewerkers

Persbericht

Lees meer

Voortgang thema 2020

Video 

Lees meer