Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Arbeidsmarkt & Onderwijs

Ambitie

Onze ambitie is bijdragen aan een robuust tuinbouwcluster in Nederland waar op lange termijn goed opgeleide theoretisch en praktijkgeschoolde mensen bijdragen aan een gezonde, circulaire tuinbouwsector. In 2030 heeft de tuinbouwsector een goed imago, een concurrerende positie op de arbeidsmarkt en kwalitatief uitstekende opleidingsvoorzieningen, die passen bij de economische positie, waardoor er voldoende goed opgeleide mensen beschikbaar zijn.

Wat pakken we op in de agenda arbeidsmarkt & onderwijs?

De agenda arbeidsmarkt & onderwijs zal SMART-doelstellingen en een heldere taakverdeling bevatten. We pakken het volgende op:

1. Overzicht in regelingen
2. ‘Toekomstproof’ en vraaggestuurd onderwijs
3. Imago versterking van groene banen
4. Regionale oplossing voor huisvesting arbeidsmigranten
    ondersteunen
5. Seizoensarbeid internationaal concurrerend houden
6. Bedrijven ondersteunen bij het aantrekken van kennismigranten van buiten de EU

 

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland?
Op het vlak van arbeidsmarktvraagstukken trekken de tuinbouwsector en onderwijs intensief met elkaar op. Bovendien zijn er allerlei regelingen en financieringsconstructies beschikbaar. Maar die zijn vaak onbekend en er wordt daarom nog te weinig gebruik van gemaakt. De weg hiernaar wijzen kan een dankbare rol zijn. Verder zit de toegevoegde waarde van een nationaal platform als Greenports Nederland in het verbinden van initiatieven en in het opschalen van wat regionaal goed werkt. Imagoverbetering van groen onderwijs en groene banen is een gezamenlijke uitdaging. Net zoals vraagsturing vanuit de praktijk richting de onderwijskolom. Een gedeeld probleem is de huisvesting van arbeidsmigranten. Greenports Nederland wil helpen de omslag naar circulaire tuinbouw en bijbehorende circulaire vaardigheden versneld te maken.

Themapagina Huisvestiging

Gezien het belang van de huisvesting van internationale medewerkers en de hoeveelheid inzichten die wij hierin hebben, hebben we hiervoor de volgende pagina aangemaakt:

Open

Update mei 2022

Lees hier de laatste stand van zaken van de thematafel Arbeidsmarkt & Onderwijs

Lees meer