Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Corona updates

Thema

Gezonde planten, gezonde mensen

Onze ambitie is om bij te dragen aan duurzame productie van voedsel en siergewassen en het gebruik van deze producten te bevorderden. Dit doen we door uit te gaan van gezonde weerbare planten in een weerbaar teeltsysteem, die minder afhankelijk zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Stip op de horizon: de emissie van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater is in 2030 vrijwel nihil.  

Onze ambitie is om bij te dragen aan een gezondere, gelukkige bevolking door gezonde voeding te stimuleren en het gebruik van duurzame siergewassen, voor binnen en buiten te bevorderen. Stip op de horizon: consumenten eten in 2030 voldoende groenten en fruit en voldoen minimaal aan de aanbeveling uit de Schijf van Vijf voor deze producten. 

Wat pakken we op in de agenda gezonde teelt, gezonde mensen?

De agenda gezonde teelt, gezonde mensen zal SMART-doelstellingen en een heldere taakverdeling bevatten. We pakken het volgende op:

Gezonde planten:

 1. Bijdragen aan en ondersteunen van Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en LTO-ambitie Gezonde teelt, Gezonde toekomst
 2. Knelpunten wet- en regelgeving aankaarten
 3. Medicijnkast voor calamiteiten beschikbaar houden
 4. Gelijke speelveld inrichten op internationaal vlak.
 5. Debat opzoeken door binnen de ketens transparantie te creëren op basis van valide data.
 6. Imago verbeteren. 

Meer weten over de laatste ontwikkelingen? Lees hier de update van januari 2020.

Gezonde mensen:

 1. Uitvoering Preventieakkoord ondersteunen
 2. Kansrijke interventies voor hogere groente- en fruitconsumptie uit PPS-projecten vertalen naar verdienmodellen.
 3. Schoolfruit versterken
 4. Aanbod gezonde voeding op de werkplek versterken
 5. Groene Agenda voortzetten
 6. Onderzoek naar baten van bloemen en groen voor productiviteit, ziekteverzuim, energieverbruik.
 7. Beïnvloeders groenaanleg voeden met kennis en bewijslast baten.
 8. Floriade 2022 benutten voor uitdragen impact bloemen en groen

Meer weten over de laatste ontwikkelingen? Lees hier de update van januari 2020.

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland?

Gezonde planten:
De ambities van de tuinbouwsector op het vlak van gezonde teelt en gezonde leefomgeving zijn leidend. Voor de sector is er een wereld te winnen in het uitdragen van successen, in het verbeteren van het imago en in het maatschappelijk debat over de balans tussen de noodzakelijke gewasbescherming om veilige en gezonde gewassen te kunnen blijven produceren en de milieu-impact daarvan. Samen met de diverse stakeholders wil Greenports Nederland zich inspannen voor de randvoorwaarden om concurrerend te blijven op het gebied van duurzame productie en kennis te kunnen ontwikkelen, valoriseren en exporteren. Om de omslag en de genoemde ambities te realiseren is een transitietraject en extra financiële ondersteuning van de overheid noodzakelijk. Hiervoor is vanuit de productiesectoren het uitvoeringsprogramma 'Healthy Plants, Healthy Planet', gericht op weerbare planten en teeltsystemen, high-tech-detectie en toepassing en verdere vergroening van het middelenpakket opgesteld. Er worden nieuwe biologische middelen ontwikkeld om een weerbaar teeltsysteem en een schone teeltomgeving te ondersteunen. En we werken we aan de verbetering van de biodiversiteit in productiegebieden. In de transitieperiode is het belangrijk dat er een ‘medicijnkast’ met voldoende adequate maatre-gelen en gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar is. Deze zijn tevens noodzakelijk als noodmaat-regel om het behoud van onze internationale afzetmarkt fytosanitair te kunnen borgen.
Dit alles vraagt erkenning en ruimte voor experimenten

Gezonde mensen:
Met het Tuinbouwakkoord haakt de sector aan bij het Preventieakkoord en zetten we in op extra ondersteuning van het NAGF voor de invulling van de ambitie voor een hogere groente- en fruitconsumptie. In diverse PPS-studies gefinancierd door de Topsector T&U zijn kansrijke interventies getest. Schoolfruit aanbieden en een gezonder aanbod van voedingsmiddelen op de werkplek zijn twee zeer kansrijke manieren om consumptie te verhogen en gedrag te veranderen. We zetten ons in om deze studies te vertalen naar businessconcepten voor de tuinbouw.

Via Greenports Nederland willen partijen uit de tuinbouw de Groene Agenda voortzetten om kennis en kunde over de bijdragen van groen aan een gezondere en gelukkige bevolking om te zetten in verdienmodellen.