Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Gezonde planten

Ambitie

Onze ambitie is om bij te dragen aan duurzame productie van voedsel en siergewassen en het gebruik van deze producten te bevorderden. Dit doen we door uit te gaan van gezonde weerbare planten in een weerbaar teeltsysteem, die minder afhankelijk zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Stip op de horizon: de emissie van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte- en grondwater is in 2030 vrijwel nihil.

Wat pakken we op in de agenda gezonde teelt?

De agenda gezonde teelt, gezonde mensen zal SMART-doelstellingen en een heldere taakverdeling bevatten. We pakken het volgende op:

  1. Bijdragen aan en ondersteunen van Toekomstvisie gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen en LTO-ambitie Gezonde teelt, Gezonde toekomst
  2. Knelpunten wet- en regelgeving aankaarten
  3. Medicijnkast voor calamiteiten beschikbaar houden
  4. Gelijke speelveld inrichten op internationaal vlak
  5. Debat opzoeken door binnen de ketens transparantie te creëren op basis van valide data
  6. Imago verbeteren 

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland?
De ambities van de tuinbouwsector op het vlak van gezonde teelt en gezonde leefomgeving zijn leidend. Voor de sector is er een wereld te winnen in het uitdragen van successen, in het verbeteren van het imago en in het maatschappelijk debat over de balans tussen de noodzakelijke gewasbescherming om veilige en gezonde gewassen te kunnen blijven produceren en de milieu-impact daarvan. Samen met de diverse stakeholders wil Greenports Nederland zich inspannen voor de randvoorwaarden om concurrerend te blijven op het gebied van duurzame productie en kennis te kunnen ontwikkelen, valoriseren en exporteren.

Om de omslag en de genoemde ambities te realiseren is een transitietraject en extra financiële ondersteuning van de overheid noodzakelijk. Hiervoor is vanuit de productiesectoren het uitvoeringsprogramma 'Healthy Plants, Healthy Planet', gericht op weerbare planten en teeltsystemen, high-tech-detectie en toepassing en verdere vergroening van het middelenpakket opgesteld. Er worden nieuwe biologische middelen ontwikkeld om een weerbaar teeltsysteem en een schone teeltomgeving te ondersteunen. En we werken we aan de verbetering van de biodiversiteit in productiegebieden. In de transitieperiode is het belangrijk dat er een ‘medicijnkast’ met voldoende adequate maatre-gelen en gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar is. Deze zijn tevens noodzakelijk als noodmaat-regel om het behoud van onze internationale afzetmarkt fytosanitair te kunnen borgen. Dit alles vraagt erkenning en ruimte voor experimenten.

Update mei 2022

Lees meer over de laatste stand van zaken

Lees meer

Voortgang 2020

Video

Lees meer