Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Update Gezonde planten

Bestuurlijk trekker / woordvoerder: Jaap Bond - KAVB

Mei 2022

Ambitie
Duurzame productie van voedsel en siergewassen. Dit doen we door uti te gaan van gezonde weerbare planten in een weerbaar teeltsysteem, die minder afhankelijk zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Resulaten in 2020

 • Zicht op gelijke speelveld tav inzet en ontwikkeling van gewasbeschermingsmiddelen binnen Europa
 • Bouwstenen voor een transitie naar duurzame productie opgesteld als  een handreiking naar de transitie vanuit UP LNV
 • Tuinbouw – keten – strategie opgezet tbv positionering binnen UP LNV
 • Een krachtig signaal tijdens het Tuibouwcongres samenwerking en oplossingen die we vanuit de tafel aanreiken
 • Bestuurlijke verbreding en aanpassing van de governance zodat een ketenbenadering een integraal onderdeel is van de aanpak
 • Verbindingen in beeld gebracht met ambities en mogelijkheden van Farm to Fork

Resultaten in 2021

 • Bij het Uitvoeringsplan Gewasbescherming van het ministerie van LNV richt de tafel zich op het ketenverdienmodel. Daarnaast werkt het samen met GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland aan verbreding van de pilots richting de afzetketens;
 • Het bestuurlijk overleg heeft besloten de glastuinbouw extra aandacht te geven. Reden hiervoor zijn gecontroleerde teeltcondities waarbij in een korte tijd veel kennis wordt vergaard die doorvertaald kan worden naar de andere tuinbouwsectoren;
 • De tafel onderzocht op welke wijze ze versnelling kon aanbrengen in de transitie naar een groener middelenpakket. Samen met een aantal politieke partijen is gewerkt aan een initiatiefvoorstel dat blokkerende regelgeving aanpast;
 • De werkgroepen hebben ondersteuning verleend bij het voorbereiden van Kamervragen. Dit bracht een nieuwe aanpak bij het Ctgb teweeg die moet leiden tot een versnelde toelating van laagrisicomiddelen;
 • We staan in Europa voor een grote opgave en de spanningen op het gewasbeschermingsdossier nemen toe. Daarbij is de tuinbouwsector een relatief kleine speler. Om die reden zet de tafel actief in op het leggen van verbindingen met alle relevante partijen, zowel nationale als Europese

Plannen voor 2022

 • De tafel Gezonde Planten wil meer regie in de pilots nemen, zodat er meer inhoudelijke en procesmatige resultaten bereikt worden;
 • We hebben ervoor gekozen aan de slag binnen de glastuinbouw omdat we hier vanuit de kernkwaliteiten van de sector kunnen inzetten. Deze kwaliteiten zijn kennisintensief en innovatief werken binnen sterk gecontroleerde (kort cyclische) productiemethoden

Hoe dan?

De tafel gaat zich richten op het verbeteren van het verdienmodel in de keten. Dit doen we door te onderzoeken (via afzetpartners in de sierteelt en groenten & fruit branche) of er marktvraag is voor duurzamer geteelde producten en of dit zich vertaalt in een beter verdienmodel voor de producent.
Daarnaast zal de tafel samen met het internationale netwerk van de partners de ambities van de “farm to fork” strategie ondersteunen. In dat kader zal het voorstellen maken tot concretisering van de gidsrol van het Nederlandse cluster op dit thema. Hierbij zoeken we samenwerking met ander branches om transities te versnellen.

Voor de samenstelling van de thematafel bezoekt u de contactpagina.