Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Ruimtelijke inrichting

Ambitie

Onze ambitie is om in 2030 te beschikken over klimaatbestendig en modern productieareaal, gericht op duurzame productie, circulaire inrichting, meer biodiversiteit en beschikbaarheid van energie en warmte, schoon water en andere productiefactoren.

Wat pakken we op in de agenda ruimtelijke inrichting?

De agenda ruimtelijke inrichting zal SMART-doelstellingen en een heldere taakverdeling bevatten. We pakken het volgende op:

  1. Plan van aanpak om bestaande visies tot uitvoering te brengen. Eind 2019 hebben we een compleet beeld per greenport.
  2. Regionale aanpak versnellen door pilots te starten waarin overheden en bedrijfsleven samenwerken. De regionale greenports pakken de regie, Greenports Nederland helpt met kennis en agendering bij ontbrekende instrumenten.
  3. Regelgeving optimaliseren en experimenteerruimte inrichten, onder andere om te onder-zoeken in hoeverre het beschikbare ruimtelijke instrumentarium toereikend is.
  4. Vestigingskaders actualiseren mede in relatie tot klimaatadapatie, bodem- en waterbeheer en biodiversiteit.

 

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland?
De toegevoegde waarde van samenwerking binnen Greenports Nederland zit vooral in het stimu-leren van de gebiedsgerichte uitwerking door landelijke sturing te organiseren en expertise te delen. Ruimtelijke oplossingen vinden bedrijfsleven en overheden binnen de greenports en de uitvoering blijft dus regionaal. Greenport Nederland stimuleert kennisuitwisseling, zodat regio’s van elkaar leren. De tijd en de sector zijn rijp voor een geleide gebiedsgerichte aanpak.
Greenports Nederland faciliteert het verkrijgen van een beeld van welke teeltgebieden duurzaam perspectief hebben.

Duurzaam perspectief is er in een gebied als:

  • Randvoorwaarden op het gebied van duurzaamheid op orde gebracht kunnen worden tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
  • Er voldoende economisch perspectief is voor de ondernemer op de locatie, bijvoorbeeld door degrootte van de kavel of mogelijke specialisatie.
  • Er een match gemaakt kan worden tussen stoppende ondernemers en ondernemers die willen uitbreiden zodat gebieden niet op slot komen te zitten.

Gereedschapskist

Kijk hier welke instrumenten er zijn om het proces van Ruimtelijke Inrichting te ondersteunen

Lees meer

Udate mei 2022

Meer weten over de laatste stand van zaken?

Lees meer