Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Energie

Ambitie

Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat de glastuinbouwsector in 2040 klimaatneutraal is. De bloembollen en paddenstoelen sectoren streven ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Wat pakken we op in de agenda energie?

De punten uit de agenda energie worden uitgevoerd. De afspraken voor de uitvoering van deze maatregelen, die de toekomstbestendigheid van de glastuinbouw borgen, zijn al gemaakt tussen bedrijfsleven en overheden en worden vastgelegd in het nieuwe glastuinbouwconvenant.

De agenda energie zal SMART-doelstellingen en een heldere taakverdeling bevatten. We pakken het volgende op:

 1. Een versnelde gebiedsgerichte implementatie van een CO2-vrije energievoorziening realiseren.
 2. Modernisering van het glastuinbouwareaal (zie ook thema ruimtelijke inrichting)
 3. Gebiedsvisies opzetten in alle regio’s met glastuinbouw
 4. Versnelling realiseren van businesscases voor de voorziening van CO2, warmte en elektra.
 5. Regionale energiestrategieën (RES) uitvoeren, met verankering van glastuinbouwbelangen.
 6. Een werkorganisatie opzetten voor gebiedsaanpak, inclusief middelen om zaken te versnellen
 7. Verankering gebiedsaanpak in omgevingsvisies, ruimtelijke-ordening beleid en vergunningenbeleid.
 8. Experimenteerruimte organiseren voor regelgeving en vergunningverlening
 9. Kennis delen tussen de diverse regio’s over de gebiedsaanpak
 10. Gebiedsmonitorsystematiek ontwikkelen, aansluitend op de landelijke aanpak

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland?
Op nationaal niveau willen de partijen in Greenports Nederland (conform het ontwerp-Klimaatakkoord):

 • De gebiedsgerichte aanpak uitwerken.
 • Een versnelde gebiedsgerichte implementatie van CO2-vrije energievoorziening organiseren.
 • Een match tot stand brengen tussen projecten en partijen in de verschillende regio’s.

Dit door deel te nemen aan het te formeren transitiecollege. Een aantal partijen uit Greenport Nederland is in het transitiecollege vertegenwoordigd.De aansturing op het energiedossier en verbinding met het brede Klimaatakkoord ligt bij het transitiecollege. Dit richt zich op de verbinding en borging van het landelijk beleid met de uitvoering en gebiedsgerichte aanpak in de regio’s. Het transitiecollege wil ervoor zorgen dat ondernemers en overheden in de regio investeringsrijpe projecten met grote milieu-impact ontwikkelen en realiseren en dat belemmeringen worden weggenomen.

De in Greenports Nederland samenwerkende organisaties gaan ondersteunen in het verder brengen van kansrijke businesscases, door partijen bij elkaar te brengen, de weg te wijzen naar regelingen of slimme investeringsconstructies. Er is een belangrijke rol voor die samenwerkende organisaties in kennisdeling en communicatie, zowel op landelijk niveau als in de regio.

Community-bijeenkomsten 

Een aantal keer per jaar worden er community-bijeenkomsten georganiseerd. Via de community 'Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw' informeren we ons netwerk en regionale en gemeentelijke contactpersonen inzake onderwerpen en relevante ontwikkelingen in de energietransitie Glastuinbouw. Kennis delen via best practices en het belichten van kansen of knelpunten in de energietransitie zijn daarbij het uitgangspunt.

Community-bijeenkomst 7 november 2023: thema: "Gevolgen energiebelastingmaatregelen 2024 en stand van zaken energiebesparing plicht."

Wilt u de gehele bijeenkomst terugkijken? Dat kan via bijgaande link.

Alexander Formsma (Glastuinbouw Nederland) nam de deelnemers mee in de verschillende onderdelen van de energiebelastingmaatregelen. Ondanks de inzet vanuit de sector, waardoor er meer tijd is gegeven voor het afschaffen van de energiesubsidie, blijven de effecten voor de tuinders groot. Hier kunt u de volledige presentatie teruglezen.

Wilko Wisse presenteerde vanuit RVO de inhoud van deze besparingsplicht, het tijdspad van het proces en de voorwaarden waaraan tuinders moeten voldoen. Hier kunt u de volledige presentatie teruglezen.

Community-bijeenkomst 23 maart 2023: thema "Samen Duurzaam Warm". 

Wilt u de gehele bijeenkomst terugkijken? Dat kan via bijgaande link.

Inzicht in de kansrijke samenwerking in warmtenetten tussen bebouwde omgeving en glastuinbouwgebieden. 

Rob van der Valk, programmamanager bij provincie Zuid-Holland, schetste het beleidskader bij de aanleg en ontwikkeling van warmtenetten en zijn ervaring hieromtrent. Zijn advies was om de gebiedsaanpak van Gebouwde Omgeving en aanwezige glastuinbouw te verbinden. “ Vraag als gemeente of provincie tijdig capaciteit aan vanuit het budget uit het Klimaatakkoord en benut de beschikbare instrumenten. En zoek samenwerking met ondernemers in de tuinbouwgebieden”. Hier kunt u de volledige presentatie teruglezen.

Vanuit het Alton-gebied in Heerhugowaard presenteerde Rene Hogeveen, ontwikkelaar warmte bij het HVC, vervolgens de ontwikkeling van het warmtenet rond Alkmaar. HVC is een uitvoeringsorganisatie die aangesloten gemeenten en waterschappen ondersteunen bij de verduurzaming van het afvalbeheer en de transitie naar ‘aardgasvrij’. Door het gebruik van restwarmte vanuit vuilverbranding is een warmtenetwerk opgezet, waarbij ook het glastuinbouwgebied Alton is opgenomen. Hier kunt u de volledige presentatie teruglezen.

Community-bijeenkomst 13 oktober 2022thema 'Voldoende elektriciteit? Een gespannen situatie’. 

Wilt u gehele bijeenkomst terugkijken? Dat kan via bijgaande link.

Christian Klep, relatiemanager bij Liander, presenteerde de aanpak rond uitbreiding van het netwerk in het Rivierengebied. Hier kunt u de volledige presentatie teruglezen. Jeroen Larrivee (namens Greenport Aalsmeer) en Hans van den Berg (energiespecialist Glastuinbouw Nederland) presenteerden oplossingen voor efficiëntieverbetering van aansluitingen op het elektriciteitsnet. Hier kunt u de volledige presentatie teruglezen.

Community-bijeenkomst 26 april 2022:  thema 'Energietransitie in de praktijk'.

Wilt u deze bijeenkomst terugkijken? Dat kan via bijgaande link.

Mocht je interesse hebben in deelname in deze community-bijeenkomst of onderwerpen aan willen dragen stuur dan een mail naar rob.van.ruiten@greenports-nederland.nl.

Update mei 2022

Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken?

Lees meer

Gebiedsvisies Duurzame Glastuinbouw 2021

Rapportages gebiedsvisies duurzame glastuinbouw 2021

Lees meer

Dit is een titel

Lorum ipsum dolar set di mi na. Lorum ipsum dolar set di mi na. Lorum ipsum dolar set di mi na. Lorum ipsum dolar set di mi na. Lorum ipsum dolar set di mi na. Lorum ipsum dolar set di mi na.

Dit is een titel

Lorum ipsum dolar set di mi na. Lorum ipsum dolar set di mi na. Lorum ipsum dolar set di mi na. Lorum ipsum dolar set di mi na. Lorum ipsum dolar set di mi na. Lorum ipsum dolar set di mi na.