Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Energie

Ambitie

Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat de glastuinbouwsector in 2040 klimaatneutraal is. De bloembollen en paddenstoelen sectoren streven ernaar om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Wat pakken we op in de agenda energie?

De punten uit de agenda energie worden uitgevoerd. De afspraken voor de uitvoering van deze maatregelen, die de toekomstbestendigheid van de glastuinbouw borgen, zijn al gemaakt tussen bedrijfsleven en overheden en worden vastgelegd in het nieuwe glastuinbouwconvenant.

De agenda energie zal SMART-doelstellingen en een heldere taakverdeling bevatten. We pakken het volgende op:

 1. Een versnelde gebiedsgerichte implementatie van een CO2-vrije energievoorziening realiseren.
 2. Modernisering van het glastuinbouwareaal (zie ook thema ruimtelijke inrichting)
 3. Gebiedsvisies opzetten in alle regio’s met glastuinbouw
 4. Versnelling realiseren van businesscases voor de voorziening van CO2, warmte en elektra.
 5. Regionale energiestrategieën (RES) uitvoeren, met verankering van glastuinbouwbelangen.
 6. Een werkorganisatie opzetten voor gebiedsaanpak, inclusief middelen om zaken te versnellen
 7. Verankering gebiedsaanpak in omgevingsvisies, ruimtelijke-ordening beleid en vergunningenbeleid.
 8. Experimenteerruimte organiseren voor regelgeving en vergunningverlening
 9. Kennis delen tussen de diverse regio’s over de gebiedsaanpak
 10. Gebiedsmonitorsystematiek ontwikkelen, aansluitend op de landelijke aanpak

Update mei 2022

Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken?

Lees meer

Gebiedsvisies Duurzame Glastuinbouw 2021

Rapportages gebiedsvisies duurzame glastuinbouw 2021

Lees meer

Wat willen we bereiken binnen Greenports Nederland?
Op nationaal niveau willen de partijen in Greenports Nederland (conform het ontwerp-Klimaatakkoord):

 • De gebiedsgerichte aanpak uitwerken.
 • Een versnelde gebiedsgerichte implementatie van CO2-vrije energievoorziening organiseren.
 • Een match tot stand brengen tussen projecten en partijen in de verschillende regio’s.

Dit door deel te nemen aan het te formeren transitiecollege. Een aantal partijen uit Greenport Nederland is in het transitiecollege vertegenwoordigd.De aansturing op het energiedossier en verbinding met het brede Klimaatakkoord ligt bij het transitiecollege. Dit richt zich op de verbinding en borging van het landelijk beleid met de uitvoering en gebiedsgerichte aanpak in de regio’s. Het transitiecollege wil ervoor zorgen dat ondernemers en overheden in de regio investeringsrijpe projecten met grote milieu-impact ontwikkelen en realiseren en dat belemmeringen worden weggenomen.

De in Greenports Nederland samenwerkende organisaties gaan ondersteunen in het verder brengen van kansrijke businesscases, door partijen bij elkaar te brengen, de weg te wijzen naar regelingen of slimme investeringsconstructies. Er is een belangrijke rol voor die samenwerkende organisaties in kennisdeling en communicatie, zowel op landelijk niveau als in de regio.