Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Rapportage Gebiedsvisies Duurzame Glastuinbouw

De Glastuinbouw Klimaatneutraal in 2040. Dat is de ambitie van de Nederlandse glastuinbouw en daarover zijn in het Klimaatakkoord en het Nationaal Tuinbouwakkoord afspraken gemaakt. Belangrijk daarin zijn de afspraken met betrekking tot de zogenaamde Gebiedsuitwerking. De gebiedsuitwerking houdt in dat er in 2020 in ieder glastuinbouwgebied een visie gemaakt is over hoe we in duurzame CO2, warmte en elektra gaan voorzien als vervanging van aardgas in de komende 20 jaar.

In beide akkoorden is afgesproken dat deze visie op 1 januari 2021 klaar moest zijn. Omdat er meer dan 80 glastuinbouwgebieden zijn in Nederland, zijn deze geclusterd naar 14 gebieden. De indeling is gebaseerd per greenport. Als een tuinbouwgebied niet in een greenport ligt gaat het per provincie of gemeente. Rapportage vindt plaats per greenport (of provincie/gemeente indien ze niet bij een greenport ingedeeld kunnen worden). Eind 2020 was er voor elk gebied een gebiedsvisie, waarbij de uitwerking en gedetailleerdheid verschilt van gebied tot gebied.

Via de volgende links kunt U informatie vinden over:
Eindrapportage Gebiedsvisies Duurzame Glastuinbouw
Ingevulde formats per tuinbouwgebied

Aan de vertegenwoordigers van de gebieden is het nu de opdracht om de gebiedsvisie te borgen in de Regionale Energie Strategie (RES), en met name de warmteparagraaf van de RES: de Regionale Structuur Warmte (RSW). De verantwoordelijkheid van die borging daarvan ligt bij de contactpersonen van de gemeente, provincies en greenports.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Rob van Ruiten van Greenports Nederland