Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Gerard Mostert over Huisvesting Internationale Medewerkers

Gerard, kun je je kort voorstellen?
Jazeker, ik ben sinds 2018 wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Wonen en Greenport in de gemeente Katwijk en namens de ChristenUnie lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik zet me dagelijks met veel plezier in voor de snelle realisatie van betaalbare woningen in onze gemeente zodat alle doelgroepen, van starters tot senioren, hier een thuis kunnen vinden. Mijn portefeuille omvat onder andere de Greenport en vanuit die hoedanigheid ben ik bestuurslid van Greenports Nederland en voorzitter van de bestuurlijke tafel huisvesting internationale medewerkers.

Waarom ben jij aan het thema huisvesting internationale medewerkers gaan trekken?
Internationale medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan onze nationale en lokale economie; ze zijn hier niet meer weg te denken. Als we mensen naar Nederland halen om te werken, brengt dat de verplichting met zich mee om ze hier goed en passend te huisvesten, zonder dat dit ten koste gaat van het woningaanbod voor bijvoorbeeld starters en senioren. En daar wringt het nog te vaak. Zo’n 80% van de internationale medewerkers wonen en werken hier korter dan drie jaar. Zij kunnen prima verblijven in zogenaamde short stay huisvesting. Omdat er daar nog te weinig van zijn, wonen er nog te veel internationale medewerkers in reguliere woningen, in recreatiewoningen, caravans en soms in nog slechtere omstandigheden. Ik vind het belangrijk dat hierin verbetering komt en zet me daar graag voor in. 

Huisvesting is een groot en breed maatschappelijk vraagstuk, wat zijn de grootste opgaven en wat kan deze tafel bereiken?
De grootste opgave – naast regulering – is om samen met de marktpartijen versnelling te creëren in de realisatie van nieuwe, kwalitatief goede (short stay) huisvestingsoplossingen voor internationale medewerkers. Aan initiatieven ontbreekt het niet, maar slechts 10% tot 15% van die initiatieven leidt daadwerkelijk tot bouw. De landelijke werktafel huisvesting internationale medewerkers heeft de belemmeringen in kaart gebracht die realisatie in de weg staan. Wij proberen met ondersteuning van het team van de landelijke werktafel politieke aandacht en steun te krijgen voor de oplossingen die wij hiervoor zien.

Wat is de kern van het actieplan van de tafel?
Een manifest en een lobbyplan. Het manifest bouwen, bouwen, bouwen is de kapstok waar we onze boodschap bij herhaling aan ophangen. We komen als bestuurlijke tafel eens per twee maanden bij elkaar. De leden van de landelijke werktafel bereiden die bijeenkomsten voor. We delen kennis en stemmen de acties af die we oppakken. 
Om goed te kunnen lobbyen is het belangrijk om te weten waar we het precies over hebben. Daarom voeren we nu een onderzoek uit naar de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en daarmee de opgave die er ligt voor de huisvesting van internationale medewerkers.

En waarom is aanvullend onderzoek nodig?
Enerzijds om de urgentie van het probleem en de opgave die voorligt te kunnen duiden. Er zijn altijd goed onderbouwde cijfers nodig om de politiek in de goede richting te kunnen bewegen. Anderzijds omdat het ontbreekt aan inzicht in het aantal internationale medewerkers in Nederland, mede omdat deze doelgroep doorgaans niet ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen. Het onderzoek waarvoor Greenports Nederland opdracht heeft gegeven, baseert zich op gegevens uit CBS-microdata (belastinggegevens) en geeft inzicht in het aantal werkende internationale medewerkers per gemeente, een zestal provincies en Nederland.   

Wat kunnen we de komende maanden vanuit deze tafel aan activiteiten verwachten?
We werken samen met de landelijke werktafel aan een position paper waarin we provincies oproepen om meer sturing te geven aan regionale samenwerking tussen gemeenten. En we dagen gemeenten uit om het thema huisvesting internationale medewerkers concreet op te nemen in de coalitieplannen. Daarnaast grijpen we alle denkbare momenten aan om dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen van het Rijk, de provincies en gemeenten.       

Welke oproep c.q. welk advies kun je doen/geven aan andere gemeenten?
Internationale medewerkers wonen en werken door heel Nederland. Ik roep alle gemeenten op, juist ook de gemeenten die niet bij een Greenport horen, om hier de ogen niet voor te sluiten. En om serieus werk te maken van passend beleid waarmee ze marktpartijen faciliteren bij het realiseren van nieuwe kwalitatief goede huisvestingsoplossingen.