Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Update Arbeidsmarkt & Onderwijs 2022

Bestuurlijk trekker / woordvoerder: Peter Drenth – provincie Gelderland

Mei 2022

Ambitie
Aan de transitietafel Arbeidsmarkt en Onderwijs werken de zeven greenports samen met landelijke brancheorganisaties, kennisinstellingen en netwerkorganisaties samen om transitiethema's van dit thema te agenderen en gezamenlijk doorbraken te realiseren. De tafel Arbeidsmarkt & Scholing heeft in 2021 branding, internationale medewerkers en regionale samenwerking als transitiethema’s gekozen

Gerealiseerd in 2020
Het programma en de organisatie van deze tafel is vastgesteld. En er is een reflectieverslag gemaakt. 

Gerealiseerd in 2021

  • De huisvesting en positie van internationale medewerkers binnen het tuinbouwcluster vragen aandacht. De werkgevers en overheden aan de tafel hebben het initiatief genomen in een position paper het belang van bouwen van huisvesting voor internationale werknemers te benadrukken.
  • Opnieuw prioriteren van de werkagenda.

Plannen voor 2022

Hoofdpunten uit het jaarplan zijn:

  1. Het verbreden van de brandingcampagne ‘Tuinbouwcluster is een aantrekkelijke werkgever’. Plan starten vanuit de productie en vervolgens verbreden naar een ketenbrede aanpak;
  2. Verbetering van de positie van internationale werkers: focus op huisvesting, aandacht voor positie in brede zin;
  3. Regionale samenwerking: aanzet geven voor ontwikkeling van productieve, regionale samenwerking in innovatie, kennisontwikkeling en opleiden

Hoe dan?

Brandingcampagne: Tuinbouwcluster is een aantrekkelijke werkgever
Doel: met een goed gecoördineerde arbeidsmarktcommunicatie het tuinbouwcluster als vernieuwend en maatschappelijk relevante sector presenteren. Ten behoeve van de werving van jongeren en zij-instromers, van Nederland en van (kennis)werkers van over de grens. Bestaande (regionale) initiatieven vertalen naar een groter verhaal: een koepelcampagne die regionale en sectorale projecten versterkt.

Actie 2022: het vinden van draagvlak en financiering voor de clusterbrede campagne zoals die in 2021 is doorontwikkeld. In de eerste helft van 2022 wordt aangesloten bij een initiatief van LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland om de site werkenindelandentuinbouw.nl verder uit te bouwen. Inzet is om met dit initiatief als aanleiding de campagne uit te bouwen naar meer partners en naar een aanpak die aansluit bij wat Groenpact in de Groene Werelden heeft ontwikkeld.

Verbetering huisvesting internationale werkers
Doel: een situatie creëren waarin huisvesting van internationale werkers voldoet aan de regelgeving en er voldoende huisvesting beschikbaar is voor internationale werkers in het tuinbouwcluster.

Actie 2022: het ontwikkelen van een inspiratieboek huisvesting; onderzoek naar data over huisvesting afronden (Decisio); bestuurlijke oploop organiseren rondom huisvesting waarin onderzoeksresultaten worden gepresenteerd; kennis delen tussen gemeenten en versterking van de bestuurlijke impact van het in 2021 ontwikkelde position paper.

Versterken regionale samenwerking in leren en innoveren
Doel: het versterken van de relaties tussen bestaande regionale samenwerkingsverbanden Arbeidsmarkt & Scholing en de Greenports.

Actie 2022: met bestaande regionale kennis- en innovatiehubs/ meetingpoints (als World Horti Centre, Fruit Tech Campus, Groen Onderwijs Centrum, Flower Valley, Clusius Lab, Agro Leeft, Brightlands, Dutch Fresh Port, Horti Science park, Hybride Leren Oostland) initiatieven ontplooien die kennisontwikkeling en opleiding in de regio versterken. Zicht krijgen op wat er regionaal moet gebeuren en op welke wijze regio’s vanuit nationale samenwerkingsverbanden als Groenpact, Greenports Nederland gefaciliteerd kunnen worden.

Voor de samenstelling van de thematafel bezoekt u de contactpagina.