Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Congres 
Doorbraken in Verslogistiek

Op 15 oktober vond het online-congres ‘Doorbraken in Verslogistiek’ plaats. Vanuit de transitietafel Verslogistiek werd dit congres georganiseerd om gezamenlijk met het ondernemersnetwerk ‘Green meets Ports’ stil te staan bij belangrijke ontwikkelingen in de Verslogistiek. In het congres passeerden actuele zaken als de Brexit en Corona-situatie de revue, maar er werd ook stilgestaan bij de toekomst door de opzet van een versshuttle Rotterdam-Berlijn en het belang van scenario-analyse voor het voorbereid zijn op plotselinge marktveranderingen. Eindresultaat van het congres is dat het ondernemersplatform Green meets Ports zich aan sluit bij de transitietafel Verslogistiek. Dit zorg voor focus in het bundelen van kennis en afstemming van plannen door overheid met ondernemers en onderwijs.

Dagvoorzitter Paul Bleumink gaf in zijn openingswoord aan dat hij blij is met de koppeling van het ondernemersplatform Green meets Ports aan Greenports Nederland. Greenports Nederland heeft baat bij inbreng van ondernemers om samen met overheid en kennisinstellingen tot gemeenschappelijke keuzes te komen in het beleid met betrekking tot verslogistiek.

Verslogistiek binnen de Greenports Nederland en ontwikkelingen in Limburg
Hubert Mackus, gedeputeerde Provincie Limburg en bestuurder binnen Greenports Nederland, gaf daarop in zijn toelichting aan dat logistiek een heel belangrijk onderwerp is voor het succes van tuinbouwsector. Dit ook de reden geweest om verslogistiek als een van de thema’s op te nemen in het Tuinbouwakkoord. Mackus noemt de verduurzaming en digitalisering in en van de keten de meest belangrijke uitdagingen waar de hele keten nu voor staat. Via samenwerking met kennisinstellingen en door ontwikkeling van het Freshpark staat Limburg klaar om hiermee aan de slag te gaan.

Aansluiting van prioriteiten Green meets Ports aan acties tafel Verslogistiek
Er zit veel overeenstemming in de thema’s van Green meet Ports en die van de tafel Verslogistiek betoogt Michel Jansen, managing director Total Produce en tevens bestuurder van de tafel Verslogistiek. Prioriteiten van het platform zijn verduurzaming, data delen en borgen lage markttoegang. Deze komen ook aan de tafel terug. Dat de tafel niet alleen met lange termijn onderwerpen bezig is, maar ook de actuele onderwerpen oppakt blijkt uit de verrichtte knelpuntinventarisatie ‘infrastructuur’. Binnen Nederland zijn de belangrijkste knooppunten voor het wegvervoer geselecteerd en in een petitie aan de 2de kamer aangeboden. Een duidelijk voorbeeld van ondernemersinput ten dienste van de overheidsplannen in de komende jaren.

Eén van de vragen die aan de orde kwam was: “Is de ontwikkeling van lokale Freshports wel goed voor onze internationale positie?” Michel Jansen gaf aan de het belangrijkste is dat de juiste partijen aan tafel zitten, maar versnippering is geen pré. Ook kwam de ontwikkeling van meer grensbeperkingen en regels vanuit bijv. Covid-19 aan de orde. Dit is niet goed voor onze internationale positie die sterk is vanwege de combinatie van import, productie, handel en export.

Het belang van scenario-analyse voor de Verslogistiek
Peter Ravensbergen, business developer bij Wageningen Economic Research en lid van het kernteam scenario-analyse, geeft een eerste inzicht wat de uitgevoerde scenario-analyse in de tuinbouwsector heeft opgeleverd. Via gesprekken met een flinke groep ondernemers in de tuinbouwsector is een model ontwikkeld waarin de grootste onzekerheden die van invloed zijn op hun bedrijfsvoering zijn geselecteerd. Wat als op deze onzekerheden grote veranderingen op gaan treden? Wat zal dat betekenen voor je bedrijf? Peter roept ondernemers en bedrijven op om hiermee aan de slag te gaan. Als slotoproep gaf Ravensbergen mee: “Verlaat je comfortzone en durf jezelf in een andere wereld te plaatsen zodat je bedrijf klaar is voor grote veranderingen mochten die zich aandienen.”

Zijn we klaar voor de Brexit?
Daco Sol van GroentenFruithuis gaf een update over de laatste stand van zaken omrent de Brexit. Het is raadzaam als bedrijf je goed voor te bereiden en eventueel de juiste instanties te benaderen mochten zaken nog niet geregeld zijn. Zijn advies is: “Zorg dat je klaar bent als het zo ver is.”

Vers shuttle Rotterdam – Berlijn: Maarten de Ridder - DB Cargo
Deutsche Bahn wil een Fresh Rail shuttle opzetten over de bestaande sporen van Rotterdam naar Berlijn. Deze heeft een capaciteit van 38 trailers, is duurzaam en vertrekt drie keer per week vanaf de RSC terminal in Rotterdam en heeft een reistijd van 13 uur. Op dit moment is er nog niet genoeg animo om de vers shuttle te kunnen laten rijden. Hiervoor is een garantie nodig vanuit de handel. In Zweden/Denemarken lukt het wel om een soortgelijk transport te laten rijden. De oproep van de Ridder was dan ook aan geïnteresseerde partijen om zich te melden zodat dit toch nog van de grond kan komen. De shuttle zal niet vol komen met alleen maar versproducten. Hiervoor de samenwerking moeten worden gezocht met andere sectoren. Dit blijkt ook uit ervaringen in het verleden met Greenrail, trein naar Valencia. In het seminar bieden zich al direct ondernemers aan, en ook organisaties die een rol kunnen spelen in het samenbrengen van deze partijen. Dit wordt dus ongetwijfeld vervolgd en Paul Bleumink sluit dit punt af door de hoop uit te spreken dat de dagelijkse stroom van honderden vrachtwagens voor een deel omgezet kan worden in een andere vorm van duurzame logistiek.

Paneldiscussie

Er is sprake van een doorbraak of kan je beter spreken van trendbreuk in de verslogistiek. Hoe dit gaat het in de toekomst?
Adri Bom-Lemstra: Niemand kan de toekomst voorspellen. De gepresenteerde scenario-analyse is een wel prima hulpmiddel om hierop als bedrijf voorbereid te zijn. Dit helpt een onderneming in het maken van doordachte keuzes. Het geeft je als bedrijf flexibiliteit en leert je omgaan met grote veranderingen, het is een noodzakelijk onderdeel om een goede toekomstplanning te maken.
Peter Ravensbergen: Er kan van alles gebeuren. Denk in Europees perspectief, in samenwerking met elkaar hoe we daarbij de consumenten logistiek zo goed en efficiënt mogelijk kunnen bedienen. In de toekomst kan vrij vervoer van personen en goederen lastiger worden.

Uit de knelpuntinventarisatie kwam onder andere het knelpunt IJsselmonde – Ridderkerk sterk naar voren. Vanuit de kijkers kwam de vraag of het mogelijk is om druk uit te oefenen op de provincie of bij het Rijk? Adri Bom-Lemstra: Dit is een gevoelig onderwerp. Provincie gaat voor goede aftakkingen van de A15, omdat dat cruciaal is voor de succesvolle ontwikkeling van een terrein, of dit nu huisvesting, tuinbouw of industrie is. Ook Dutch Fresh Port zou hier op moeten inzetten, zodat we gezamenlijk door kunnen gaan.

Wordt de agro-logistiek voldoende beschermd tegen de grijze logistiek?
Adri Bom-Lemstra: Dat gebeurt wel. Grootste punt is dat bij realisatie van dit soort projecten onvoldoende wordt stilgestaan bij de aansluiting van de hoofdwegenstructuur aan het regionale net. Daar gaat het fout. Niet denken dat het wel losloopt maar tijdig doordenken over de consequenties op vervoer.

Is verduurzaming wel nodig? Is de druk bij ondernemers wel hoog genoeg?
Adri Bom-Lemstra: Kijk naar programma’s als de Green Deal. Die druk gaat er komen en laten we proberen die voor zijn. Maar dan moeten we nu al mee starten.

Coolport als de HUB voor de vers-sector. Gaat dat goed?
Adri Bom-Lemstra: Niet goed genoeg Je wil niet te veel versnippering. Binnenkort is hier over overleg met de CEO van het havenbedrijf.

Wat is de grootste uitdaging voor de verslogistiek de komende jaren?
Peter Ravensbergen: ICT, technologische innovatie en een goede ontsluiting van ons achterland zijn ontzettend belangrijk. Ontwikkelingen hierin gaan zo snel en we lopen als Nederland inmiddels achter op landen als China en India. De beschikbare data moeten we gebruiken om onze producten efficiënter, meer tailormade en vraaggestuurd te leveren. Dit is een enorme uitdaging, maar als dat lukt kunnen we onze leidende positie behouden.
Daco Sol: De Brexit, zeker gezien het belang van de Engelse markt moeten we daar alles op inzetten. Belangrijk hierbij is een goede samenwerking in de havens tussen de bedrijven.
Adri Bom-Lemstra: Eens met duurzaamheid en digitalisering als speerpunten. Hierbij wil ik nogmaals onderstrepen dat het belangrijk is voor ondernemers om aangehaakt te blijven bij dit initiatief dus zoals met Green meets Ports vorm is gegeven. Samenwerking tussen overheid en bedrijven hiervoor is echt van meerwaarde.

Tot slot geeft Adri Bom-Lemstra aan dat we met elkaar de kansen moeten zien en blijven pakken. Dan kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Dus schouders er onder en zorgen voor goede samenwerking.

Kijk hier het webinar terug.