Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Update Energie 2022

Bestuurlijk trekker / woordvoerder: Adri Bom-Lemstra – GLASTUINBOUW NEDERLAND

Mei 2022

Ambitie
Glastuinbouw is in 2040 klimaatneutraal, bloembollen en paddenstoelen in 2030.
Opmerking:
Deze ambitie heeft betrekking op het totale programma van het Transitiecollege Kas als Energiebron (KaE). In dit programma valt de werkgroep ‘Gebiedsgerichte Aanpak’ binnen de specifieke verantwoordelijkheden van Greenports Nederland. Daarop richten zich ook onderstaande activiteiten. Binnen het programma KaE, zijn naast deze werkgroep diverse andere werkgroepen actief. Bestuurlijk maakt Greenports Nederland deel uit van het managementteam Transitiecollege Kas als Energiebron.

Gerealiseerd in 2020

 • Het TransitieCollege Kas als Energiebron (TC KaE) is geformeerd, inclusief governance, werkgroepen en jaarplan
 • Verbinding Greenports Nederland en TC KaE is geborgd, en ook in managementteam en werkgroepen
 • Regionale gebiedsvisies (individueel) zijn opgeleverd (verschil in mate van detail per gebied)
 • Aandachtspunten bij gebiedsvisies zijn in kaart gebracht
 • Generieke knelpunten zijn in kaart gebracht
 • Community is gevormd vanuit 51 gemeenten en provincies en greenports

Gerealiseerd in 2021

 • Het eindrapport Gebiedsvisies Duurzame Glastuinbouw is afgerond, voor 13 regio’s met ruim 80 glastuinbouwgebieden zijn de gebiedsinventarisaties opgeleverd. De weg naar een klimaatneutrale energievoorziening is (bij een groot deel) geschetst;
 • De samenwerking tussen Greenports Nederland, Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV in TC KaE t.a.v. het onderdeel ‘Gebiedsuitwerking’ is geconcretiseerd. De belangrijkste uitwerking is het programma ‘Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’. Hiervan is Greenports Nederland opdrachtgever en ligt de uitvoering bij Glastuinbouw Nederland. De financiering van het programma wordt door alle drie de partijen gedeeld;
 • Vanuit het IPO- en Greenports Nederland-netwerk zijn eind 2021 met provincies gesprekken gestart over (financiële) ondersteuning van het programma richting Greenports Nederland;
 • Voor het nieuwe convenant “Energietransitie Glastuinbouw 2021-2030” is de concepttekst voor de Gebiedsaanpak opgeleverd. Daarnaast zijn voor het gehele convenant de belangrijkste aandachtspunten en randvoorwaarden voor realisatie van de ‘Gebiedsaanpak’ in kaart gebracht. Afronding volgt naar verwachting in 2022;
 • Er is actie ondernomen richting het ministerie t.b.v. de vergunningsverlening inzake aardwarmteboringen;
 • In Noord- en Zuid-Holland zijn verdere stappen gezet richting regionale monitoring. Onderzocht is hoe deze monitoring kan aansluiten op de landelijke monitoring vanuit WEcR. Dit onderzoek heeft een lijst van knelpunten en verbetermogelijkheden opgeleverd. Belangrijke opdracht voor de partijen is dat zij toetsing van de voortgang mogelijk maken en het behalen van afgesproken doelstellingen controleren.
 • In diverse tuinbouwgebieden is goede voortgang gerealiseerd in het transitieproces, onder meer door gebruik van restwarmte en opzet van warmtecoöperaties;
 • Eind 2021 is vanuit het Greenports Nederland-netwerk gestart met het samenstellen van een crisisteam met aandacht voor hoge energieprijzen.

Plannen voor 2022

 • Het vervullen van een actieve rol vanuit Greenports Nederland in het overleg en de lobby met de politiek over de hoge energieprijzen;
 • In alle benoemde tuinbouwgebieden is het proces van Gebiedsaanpak in ontwikkeling.
 • Het realiseren van een overzicht van landelijke aandachtspunten (ook van regio’s die niet meedoen) en gebiedsgerichte ondersteuning bij knelpunten;
 • De borging van gebiedsvisies in RSW, RES en andere overheidsinstrumenten.
 • Het uitbouwen van een ‘community’-structuur met het stimuleren van het lerend vermogen tussen partners (gemeenten, provincies, Greenports, ondernemers);
 • Het agenderen en aanjagen van oplossingen voor de algemene knelpunten bij verduurzaming, zoals gesignaleerd in de eindrapportage 2021;
 • Ondersteuning bij het vastleggen van afspraken in het nieuwe convenant ‘Energietransitie Glastuinbouw 2021-2030’.

En daarmee een realisatie en borging van afspraken in Klimaat- en Tuinbouwakkoord. En ondersteuning van het vastleggen van afspraken in het nieuwe glastuinbouwconvenant 2021-2030.

 

Voor de samenstelling van de thematafel bezoekt u de contactpagina.