Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

maandag 19 december 2022

Expertgroep waterkwaliteit tuinbouw en openteelten gaat samenwerking intensiveren   

Ondanks de vele inspanningen is er sprake van een afvlakking in kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater rond tuinbouwgebieden. De urgentie om tot nieuwe initiatieven te komen is groot. Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland hebben samen met Greenports Nederland het initiatief genomen om de specialisten rond waterkwaliteit uit het landelijk netwerk met elkaar te verbinden. De groep is 15 december 2022 bijeengekomen en wil de komende jaren middels verdergaande samenwerking komen tot verbeterplannen om de KRW (kaderrichtlijn water) doelen in 2027 te behalen.

Ook kunnen op dit thema extra stappen worden gezet via de gebiedsgerichte benadering vanuit de provincies en het Rijk in het kader van programma landelijke gebied. Vanuit de thematafel Gezonde Planten van Greenports Nederland onderzoeken we op welke wijze dat kan.