Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Update Innovatie 2022

Bestuurlijk trekker / woordvoerder: Ernst van den Ende – WAGENINGEN UR

Mei 2022

Ambitie
Nederland is wereldwijd toonaangevend als tuinbouwnatie door kennisontwikkelingen, toepassing van vooruitstrevende technieken, levering van hoogwaardig uitgangsmateriaal, innovatieve producten, teeltconcepten en logistieke oplossingen. 

Gerealiseerd in 2020

 • Platform voor informatie-uitwisseling en afstemming tussen greenports en landelijke topsectorprogramma’s
 • Innovatie-ecosysteem van de greenports in kaart gebracht
 • Actueel overzicht beschikbare regelingen innovatie
 • Visie op instrumentarium innovatieregelingen

Activiteiten 2021

 • Binnen de werkgroep ‘Business Development’ (gestart begin 2021) wordt kennis uitgewisseld en samengewerkt op concrete innovatieprojecten in de regio en bij branches. Dit enerzijds om het wiel niet opnieuw uit te vinden, anderzijds om aan te sluiten bij bestaande projecten en beter gebruik te maken van bestaande innovatie-regelingen;
 • De werkgroep ‘Van koplopers naar kopgroep’ heeft als doelstelling om het toepassen van onderzoekskennis en innovatie bij tuinbouwbedrijven te vergroten. Dit kan bereikt worden door de informatiedoorstroming en het inzicht in toepassingsmogelijkheden te verbeteren. In 2021 heeft de werkgroep daartoe het landschap van regelingen in een helder overzicht gebracht. Dit wordt verder met de Greenports besproken;
 • Over het onderwerp ‘Circulaire tuinbouw’ is een startnotitie opgesteld en zijn in 2021 twee sessies georganiseerd. Tijdens deze sessies is nagedacht over welke activiteiten vanuit Greenports Nederland ontwikkeld moeten worden om drempels te verlagen en bewustzijn te vergroten. Bij circulaire tuinbouw richten deze sessies zich met name op circulariteit van reststromen, grondstoffen en plastics;
 • Overleg tussen topsector T&U, TKI en Greenports Nederland heeft een hulpstructuur opgeleverd, die de impact en realisatie van innovatie op de sector moet vergroten. Deze structuur moet ervoor zorgen dat regionale Greenports met (regionale) ondernemers meer gebruik gaan maken van de beschikbare innovatiekennis in de sector en het instrumentarium van de topsector T&U. In 2022 zal deze structuur uitgerold worden.

Plannen 2022

 • Bestaande uitwisseling tussen regio’s en topsector T&U doorontwikkelen en waar mogelijk uitbreiden met andere topsectoren;
 • Opzetten van een uitwisseling en kennis/ samenwerkingsprogramma voor de business developers van de regionale Greenports en innovatiemakelaars van de topsector TenU;
 • Concreet vervolg geven aan thema ‘Circulaire Tuinbouw’: waar liggen kansen en knelpunten in de ontwikkeling van de circulaire ketens;
 • Zorgen voor aansluiting van de tuinbouw op fondsen en beschikbaar instrumentarium.

Hoe dan?

Deze tafel richt zich op het verbeteren van de innovatieprocessen binnen het tuinbouwcluster door:

 • het ontwikkelen van werkwijzen en structuren om ondernemers beter te informeren en faciliteren;
 • voorstellen om subsidiekaders te verbeteren voor de (circulaire) tuinbouw;
 • nieuwe verbindingen te leggen met organisaties buiten de tuinbouw (o.a. topsectoren, kennisinstellingen).

Stuurgroep en trekkers:

 • Saskia Goetgeluk
 • Ernst van de Ende
 • Toine Hattink
 • Janwillem Donkers
 • Rob van Ruiten