Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Lobby voor huisvesting internationale medewerkers

donderdag 28 januari 2021

Wij vragen om:

 1. Een landelijke aanpak voor de huisvestingsopgave internationale medewerkers.
  Deze aanpak bestaat uit:
  a. Landelijke sturing op de opgave, de beleidskaders en de kwaliteitscriteria waaraan huisvesting voor internationale medewerkers moet voldoen.
  b. Provinciale sturing op de regionale samenwerking en op het vinden van locaties. De provincies ondersteunen gemeenten bij het inpassen van de gevonden locaties in de omgevingsvisies.
  c. Gemeentelijke sturing op de inpassing van huisvestingsinitiatieven.
  d. Intensieve samenwerking tussen het Rijk, de provincies en de gemeenten in de uitvoering.
  e. Proactieve inpassing van de bestemming huisvesting arbeidsmigranten in omgevingsvisies.
 2. Snelle invoering van een vereenvoudigde inschrijvingsprocedure BRP / aanpassing Wet BRP.

Landelijke werktafel Huisvesting Internationale Mederwerkers Greenports Nederland

Evenementen agenda