Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Op weg naar nieuw perspectief

vrijdag 21 juni 2019

Wet-en regelgeving moet anders: experimenteergebieden
Huidige wet- en regelgeving staat in sommige gevallen de omslag naar een kringlooplandbouw in de weg. Er worden – aanvankelijk – een vijftal experimenteergebieden aangewezen, waarin tijdelijk afgeweken mag worden van beperkende wetten en regels. Deze zones zijn uitgezet in de Achterhoek, de Peel, Flevoland, Twente en Noord Nederland.

Circulaire (glas)tuinbouw; rendabel en klimaatneutraal
Voor ondernemers in de glastuinbouw is het zorgvuldig gebruik van grondstoffen, toewerken naar klimaatneutrale productie, tegengaan van voedselverspilling, vermindering van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen en het voorkomen van schadelijke uitstoot allesbehalve een nieuwe opgave: zij hebben hierin de afgelopen jaren grote stappen gezet. In tuinbouwgebieden komen verschillende opgaven bij elkaar, zoals energiegebruik, warmtenetten, CO2, vers-logistiek en duurzaam waterbeheer. Hierbij is het van groot belang om deze opgaven in samenhang en binnen de regio’s op te pakken. Alle benodigde partijen (ondernemers, provincies, greenports en het Rijk) hebben zich aan de uitvoering gecommitteerd, waardoor regio’s van elkaar kunnen leren en de slagkracht ontstaat om belemmeringen weg te nemen. Voor de versterking van de internationale positie van de glastuinbouw is dit cruciaal.

Het gesloten tuinbouwakkoord van Greenports Nederland vormt het afstemmingskader waar de minister in haar visie aan refereert.

Bodem en precisielandbouw
In 2020 wordt een nulmeting naar de status van landbouwbodems in Nederland uitgevoerd. Eenduidige meetmethodes moeten zorgen voor zinvolle vervolgmetingen. In het verlengde hiervan wordt onderzocht hoe technologie kan helpen bij het vaststellen wat bodem, vee en gewassen nodig hebben. Deze precisielandbouw is al in ontwikkeling en zal verder uitgebreid worden.

Boer en tuinder moet eerlijke boterham kunnen verdienen
Geen doel op zich, maar wel een voorwaarde voor het slagen van de kringlooplandbouw, is de positie van de boer en tuinder. Waardering en vooral ook een eerlijk inkomen zijn nodig om de nodige investeringen terug te kunnen verdienen. Verbetering van het verdienvermogen, toegang tot investeringen en het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken staan centraal in deze doelstelling. 

Via deze link kunt u het hele rapport lezen. 

Vanuit de transitietafels zal Greenports Nederland de vertaling om te komen tot "circulaire tuinbouw in de praktijk" verder vorm geven.

Evenementen agenda