Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Eerlijk en veilig

vrijdag 30 oktober 2020

Greenports Nederland onderschrijft de hoofdlijnen van het tweede advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer; werkomstandigheden voor arbeidsmigranten moeten eerlijk en veilig zijn. Veel werkgevers in de tuinbouwsector bieden dit. Zo niet, dan moet dit worden bestraft.

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten werkt sinds een half jaar in opdracht van het kabinet aan adviezen voor het verbeteren van woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Het tweede advies zoomt in op de registratie van arbeidsmigranten, het tegengaan van malafide uitzendbureaus, het bevorderen van meer en betere huisvesting en gezondheid en welzijn van arbeidsmigranten en verbetering van handhaving en toezicht.

Gecertificeerde uitzendbureaus
Greenports Nederland zal de aanbevelingen uit het rapport verder bestuderen en onder de aandacht brengen bij de sector. Voorzitter Adri Bom-Lemstra: “Uiteraard onderschrijven we het belang van goede woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Onze tuinbouwsector kan niet zonder hen, en goed werkgeverschap is niet meer dan de normaalste zaak. Gelukkig gaat dat bij veel tuinbouwondernemers ook goed. Zo niet, dan moet hard worden ingegrepen.” Greenports Nederland werkt op dit moment aan diverse acties om goede werkomstandigheden te waarborgen. Zo pleiten we samen met de  brancheorganisaties voor gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus en voor meer capaciteit bij het Rijk voor controle en handhaving.

Landelijke en regionale aanpak nodig
Op het gebied van huisvesting heeft Greenports Nederland het initiatief genomen voor een actieplan waarin Rijk, provincies, regio’s, met branches en tuinbouwondernemers samen optrekken. Naast de kwaliteit van de huisvesting zal er volop aandacht zijn voor het volume van huisvesting op regionaal niveau. We zien dat er verschillende manieren zijn om tot goede oplossingen te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communictatie.