Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

donderdag 14 juli 2022

Regio deal, 4e tranche gaat binnenkort open

Het kabinet heeft €900 miljoen gereserveerd voor de Regio Deals, de zogenoemde Regio Envelop. Dit bedrag wordt nagenoeg gelijk verdeeld over drie tranches: € 284,2 miljoen in 2023, € 300,6 miljoen in 2024 en € 300,6 miljoen in 2025. De eenmalige bijdrage uit de Regio Envelop per deal bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. Van de regionale partijen die een voorstel indienen wordt verwacht dat zij een financiële bijdrage leveren die passend is, gegeven de opgaven en de draagkracht van de regio, waarbij 50% als uitgangspunt geldt. Regio’s dienen in hun propositie zelf de omvang en onderbouwing aan te geven van hun cofinanciering, die van zowel publieke als private partijen kan komen.

Middelen van het Rijk en haar regionale partners zullen als een vliegwiel functioneren voor andere investeringen in de regio en voor een sterke regionale samenwerking. Daarnaast heeft dit kabinet geld gereserveerd voor grote fysiek-ruimtelijke opgaven (o.a. energietransitie, volkshuisvesting, stikstofreductie en natuurherstel). De Regio Deals zijn een op zichzelf staand instrument, maar in het uitwerken ervan zal verkend worden hoe de inzet vanuit de Regio Envelop hierop goed afgestemd kan worden. Het doel is dat de instrumenten en middelen elkaar kunnen aanvullen en/of versterken.

Procedure en startmoment
Vanaf 15 juli kunnen regio’s een voorstel indienen voor een Regio Deal via de website van RVO. Informatie over de voorwaarden waaraan een voorstel moet voldoen is beschikbaar via www.rvo.nl/regiodeals. Regio’s die in aanmerking willen komen voor een Regio Deal in de vierde tranche, dienen hun voorstel aan te leveren vóór 15 november 2022. Geïnteresseerde regio’s zijn van harte uitgenodigd om de komende maanden in gesprek te gaan met medewerkers van de verschillende departementen. Regio’s kunnen daarvoor contact opnemen via de website van RVO of via regiodeals@minbzk.nl.

Lees de kamerbrief over de 4e tranche.