Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Update Ruimtelijke Inrichting 2022

Bestuurlijk trekker / woordvoerder: Carin van Huët - Rabobank

Mei 2022

Ambitie
Onze ambitie is om in 2030 te beschikken over een klimaatbestendig en modern productieareaal, gericht op duurzame productie, circulaire inrichting, meer biodiversiteit en beschikbaarheid van energie & warmte, schoon water en ander productiefactoren. Een deel van de tuinbouwproductiegebieden in Nederland is niet toegerust op de eisen van moderne productietuinbouw. Bij de glastuinbou betekent moderniseren tot 2030 jaarlijks 300 hectare glas vernieuwen (van totaal 3.000 hectare) Voor de open teelten is dit het klimaatbestendig maken van de intensieve productiegebieden. 

Gerealiseerd in 2020

 • Eerste inventarisatie bij de greenports voor gebieden die in aanmerking komen voor modernisering, gestart met 3 gebieden in de initiatiefase
 • Monitoringstool voor modernisering van glastuinbouwgebieden en prioritering
 • programmering met de belangrijkste instrumenten en thema's 
 • Ontwikkeling van instrumenten om aanpak voor de langere termijn te borgen en door te ontwikkelen; pilot met WILG en financieel instrumentarium behoefte geagendeerd. 
 • Aansluiten bij de tafel Energie om zodoende afstemming te hebben over de aanlevering van data energie-analyse

Gerealiseerd in 2021

 • De tafel Ruimtelijke Inrichting start via een bottom up aanpak, op verzoek van de ondernemers in een tuinbouwgebied, het initiatief om het betreffende gebied op een perspectiefvolle manier te moderniseren;
 • Begin van het jaar is deze “initiatiefase” in de gebieden de Baan & Sotaweg en Duin- & Bollenstreek afgerond en is het stokje overgedragen aan Greenport Duin en Bollenstreek en Greenport Aalsmeer. In Made en de Oranjepolder loopt de initiatiefase nog. Samen met Greenport Venlo werkt de tafel aan een tuinbouwvisie om daarna tot een specifiekere aanpak per tuinbouwgebied te komen;
 • De ‘gereedschapskist’ is geactualiseerd en op de website van Greenports Nederland geplaatst. Deze gereedschapskist biedt een overzicht van beschikbare instrumenten en dient ter inspiratie voor de vele mogelijkheden van modernisering. Via inspirerende praktijkvoorbeelden en een functioneel overzicht is de gereedschapskist toegankelijk;
 • In 2021 is het onderzoek gestart naar de toegevoegde waarde van het instrument “ontwikkelingsbedrijf” voor de regionale herstructurerings- en moderniseringsopgaven. Na een brede verkenning is besloten dit nader uit te werken binnen twee pilotgebieden. De gebiedsaanpak bij de tuinbouwconcentratiegebieden “Broekpolder” en “De Baan & Sotaweg” bevindt zich al in een vergevorderd stadium.

Plannen 2022

 • In drie lokale geclusterde tuinbouwgebieden gaan we een aanzet maken voor herstructurering (met het opstarten van de initiatiefase);
 • We ontwikkelen een visie op de impact van de (technische) ontwikkeling tuinbouwbedrijven op ruimtelijke behoefte. Hiervoor verkennen we 6 lijnen: Kas2030, vertical farming, intensivering opengrond teelten, circulair, directe levering aan consument en niche/startups;
 • We gaan de instrumenten verder ontwikkelen en verbeteren. Dit doen we in de eerste plaats door in te zetten op het koppelen van het instrument ontwikkelingsbedrijf aan gebiedsgerichte aanpakken door overheden, inclusief eventuele ontwikkeling van de uitplaatsingslocatie (mits onderdeel gebiedsaanpak/gebiedsvisie). Hiervoor worden twee pilots gestart. Te denken valt aan “De Baan en Sotaweg” in Kaag en Braassem (Greenport Aalsmeer) en “Broekpolder” in Westland. Daarnaast verbeteren we de gereedschapskist en dragen we die uit. Ten derde creëren we experimenteerruimte in het kader van de Omgevingswet;
 • Meten = weten. Hier geeft de tafel invulling aan met het verbeteren van de monitoring van de verduurzaming & modernisering van de glastuinbouw; met verbreding van de Glasmonitor Noord-Holland naar Zuid-Holland en met het zoeken van verbinding tussen landelijke monitoring en regionale ontwikkelingen

 

Voor de samenstelling van de thematafel bezoekt u de contactpagina.

Evenementen agenda