Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Terugblik AO Tuinbouw

vrijdag 21 juni 2019

CO2 levering
VVD en CDA vragen naar de CO2-levering; Kan de afvalstatus worden aangepast naar een grondstofstatus en kan deze techniek gebruik maken van de SDE++ subsidie per 2020 in plaats van 2021? De Minister legt uit dat over de afvalstatus overleg is. RWS en RIVM zijn hierbij betrokken. Binnenkort wordt een onderzoek naar het aanpassen van de status afgerond. Uiterlijk 2020 moet het aanpassen van de afvalstatus gaan lukken. De SDE++ subsidie is wat lastiger, CO2-levering is een Carbon Capture and Usage-techniek (CCU). Daar is geen Europees staatssteunkader voor. Dat wil zeggen dat als CO2-levering onder SDE++ zou komen te vallen er eerst een melding gemaakt moet worden in Brussel in het kader van staatssteun. Na aandringen van Weverling om vaart te maken zegt de minister dat ze het belang zeker ziet voor de sector, maar ze kan geen ijzer met handen breken, 2020 komt te vroeg.

Mainportstatus
Weverling vraagt of de greenports  een mainportstatus kunnen krijgen. De mainports Rotterdam en Schiphol hebben een status aparte in het kabinet. Minister Schouten wil daar niet aan, het zou de herkenbaarheid van de greenports laten verwateren. De status greenports staat voor haar (en het kabinet) gelijk aan de status  van de mainports.

Arbeidsmigranten
Von Martels stelt vragen over de uitbuiting van arbeidsmigranten, en of de tijdelijke huisvesting wel voldoet aan de eisen? De minister geeft aan dat er is een brief van SZW in voorbereiding is over arbeidsmigranten. Daarin wordt ook ingegaan op huisvesting. BZK kijkt ook mee. Voor de zomer gaat deze brief naar de Kamer, aldus de minister.

Warmte
Een vraag Laura Bromet van Groenlinks; Kan de minister, samen met haar ambtsgenoot van EZK, de tuinbouw ondersteunen om het gebruik van aardwarmte ook op grotere schaal toe te passen in de bebouwde omgeving? De minister geeft aan er verschillende initiatieven zijn om gezamenlijk met de sector en EZK kennis op dit onderwerp te ontwikkelen.

Von Martels en Weverling vragen om restwarmte onder de SDE++ te brengen. Wat betreft levering van restwarmte aan de glastuinbouw zijn nu vier concrete cases in voorbereiding. De minister vindt deze initiatieven belangrijk voor de energietransitie in de glastuinbouw. De onderzoeken bij PBL over opname in de SDE++  lopen nog, maar de minister geeft aan dat opname in de SDE++ beoogd is en dat in het najaar van 2020 daar meer over bekend wordt. LNV heeft hierover afstemming met EZK.

Evenementen agenda