Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Transitietafel Arbeidsmarkt & Onderwijs

Wie wil er nou niet werken aan het duurzaam voeden van de wereld?

Eén van de zaken waar de transitietafel Arbeidsmarkt en Scholing zich op focust is de verbetering van de instroom en doorstroom van arbeidskrachten in de groene sector. Uitdagingen zijn het vinden, houden en opleiden van mensen en de omslag naar een meer duurzame productie. Een sector die steeds duurzamer wordt en een duidelijke bijdrage heeft aan een gezonde samenleving. Eén de unique selling points van de tuinbouw.

Om de tuinbouw met al haar facetten goed op de kaart te zetten moeten nog wel wat bakens verzet worden. Dat kan Greenports Nederland niet alleen doen. Gelukkig zijn er veel verschillende programma’s actief op dit vlak, hiervoor moet op een slimme wijze een combinatie worden gemaakt. Zodoende hoeft er ook geen nieuw beleid ontwikkeld te worden. De grootste winst is te behalen door eerst te inventariseren wat er al beschikbaar is en te analyseren welk programma’s een bijdrage hebben om de instroom en doorstroom van arbeidskrachten te verbeteren. Daarna kan dit in de verschillende greenports in praktijk worden gebracht. Dit doen de greenports uiteraard niet alleen, zij daarvoor hebben intensieve samenwerkingen met brancheorganisaties en kennisinstellingen.

Wat gaan we dan doen in de praktijk? De bestaande publieks- en wervingscampagnes zullen meer op elkaar afgestemd en verbonden moeten worden. De doelgroep willen we bereiken via gerichte media aandacht via ambassadeurs, maar ook willen we het via-via werven bevorderen. De campagne begint bij de bedrijven in de sector. Door hen hierbij  te ondersteunen wordt de sector in het algemeen meer zichtbaar op de arbeidsmarkt.

Een andere ontwikkeling om een goede in- en doorstroom van personeel te bevorderen is het clusterbreed investeren in leer- en ontwikkelingsprogramma’s die werken in de tuinbouw aantrekkelijk moet maken voor jongeren, expats, arbeidsmigranten. Een belangrijk punt daarbij is de mogelijkheid van goede huisvesting van arbeidsmigraten, ook hierbij zal de transitietafel Arbeid het bedrijfsleven gaan ondersteunen.

Het andere punt is investeren in goed werkgeverschap door het ontwikkelen en uitdragen van ‘een leven lang leren’ programma. Het Kennissysteem van de groene sector moet hiervoor aansluiten op de huidige dynamiek in de sector. Hierdoor blijven mensen die werkzaam zijn in de sector ook behouden voor de sector. De sectorale scholingsconsulenten krijgen hierbij een centrale rol. Kennispartijen zorgen voor een aansprekend portfolio voor een leven lang ontwikkelen. Het onderwijs, MBO, HBO en WO, sluit via lectoren, praktoren, stages, leerwerkplekken aan bij innovaties in de sector, inclusief het bevorderen van crossovers met ICT, techniek en zorg. De Centra voor Innovatief Vakmanschap in het MBO en de Centres of Expertise in het Hoger Agrarisch onderwijs vormen daarbij belangrijke schakelpunten met de praktijk.

Op dit moment worden deze ambities samen met de sectororganisaties en het groen onderwijs uitgewerkt in een praktisch programma. Voor eind 2019 moet dit programma helder zijn en er zicht op zijn dat partijen zich (financieel) willen committeren. Het programma zal tenminste 3 tot 5 jaar duren.

Lees hier meer over het thema Arbeidsmarkt & Onderwijs.