Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

Greenport OntwikkelingsMaatschappij

In onze regio zijn economie en landschap al sinds de 17e eeuw nauw met elkaar verweven. De Bollenstreek wordt, met zijn gunstige ligging in de Randstad, gezien als een van de aantrekkelijkste woongebieden van Nederland. Het is van groot belang dat wij met elkaar de kracht van de karakteristieke Duin- en Bollenstreek optimaal benutten. Met balans tussen de nodige economische ontwikkelingen en de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit. Waarbij wonen, werken én toerisme hand in hand gaan.

De Duin- en Bollenstreek is de Greenport met misschien wel de meest internationale reputatie: wie kent de Keukenhof niet? De unieke combinatie van bloembollenteelt, sierteelt en toerisme zorgt voor een sterke economische basis. Teeltareaal staat centraal in de herstructurering. Dat is immers de basis voor een blijvend economisch én ruimtelijk vitale regio. Zonder toekomstbestendig areaal is er geen vitale teelt. Zonder vitale teelt is er geen economisch weerbare Greenport. En geen aantrekkelijk landschap. In de Duin- en Bollenstreek kunnen levensvatbare, toekomstbestendige Greenportbedrijven niet zonder grotere en modernere teeltkavels en bedrijfsgebouwen. Ook landelijk is de tendens: minder, maar grotere bedrijven, met een grotere verdiencapaciteit. Schaalvergroting en modernisering mét behoud van het unieke karakter van het buitengebied is dus essentieel voor de regio.

GOM
GOM is opgericht in 2010. De Greenportgemeenten zijn aandeelhouder (Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen). Ons beleidskader is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek. Gemeenten en provincie zijn verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid, waaronder vaststelling van de ISG, bestemmingsplannen en besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen.

Onze missie is het tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek door middel van actieve gebieds(her)ontwikkeling. We handelen zonder winstoogmerk. Alle inkomsten worden benut voor herstructureringsinvesteringen die de streek economisch en landschappelijk toekomstbestendig maken. Hierdoor wordt het bestaansrecht van de Duin- en Bollenstreek als florerende Greenportregio gewaarborgd.

 

Kwekerij E.C. Wassenaar Bloemen & bloembollen - Kwaliteit van leven staat voorop
In 1968 startte de vader van Erik Wassenaar met de kwekerij aan de Langevelderlaan. Na een kleine 30 jaar kwam Erik het bedrijf versterken, dat hij uiteindelijk in 2005 heeft overgenomen. De kwekerij was gericht op tulpen en narcissen, in de winter hadden ze een broeierij en ’s zomers werden er snijbloemen geteeld; gladiolen. De voormalig teler heeft met veel liefde voor het vak, en plezier in zijn werk, het bedrijf gerund. Helaas heeft hij in 2011 vanwege gezondheidsredenen het dringende advies gekregen met het bedrijf te stoppen. Vrijwel direct heeft hij alle gewassen groen geveild. Om inkomsten te genereren, is hij de schuurkas als caravanstalling gaan gebruiken én in 2017 samen met zijn vrouw een B&B begonnen in de stenen schuur. 

Toen de caravanstalling (de schuurkas) slechter werd, heeft hij alle opties op een rijtje gezet. De kwaliteit van leven stond én staat daarbij voor hem centraal. Reparatie of vervanging van de schuur was geen optie, net zomin als totale bedrijfsverkoop. De B&B bevalt immers goed, én hij en zijn moeder wonen op locatie. Daarom is hij in 2019 het gesprek aangegaan met GOM over een sloopvergoeding voor de schuurkas, een loods én het opruimen van een bouwvlak. Zo kon de ontstane vrije grond weer worden gebruikt voor de teelt, voor verhuur van het land. In 2020 is de overeenkomst ondertekend en januari. 2021 is er uiteindelijk gesloopt. Wat Erik betreft had het proces, nadat hij de knoop had doorgehakt in 2019, sneller mogen verlopen. Hij is tevreden met de oplossing die hem letterlijk en figuurlijk ruimte geeft, ten goede komt aan het teeltareaal én de zichtlijnen in dit deel van het buitengebied weer mooi opent.

Hoe werkt GOM - het instrumentarium

Het fundament voor de activiteiten van GOM is de Intergemeentelijke Structuurvisie gericht op het herstructureren van het buitengebied en het tot stand brengen van een “vitaal landschap” gekoppeld aan een regeling voor kostenverhaal en de moderniseringsbepaling (Wet Ruimtelijke Ordening).  De uitvoering van herstructurerings- en kwaliteitsverbeteringsopgaven en –projecten is ondergebracht bij GOM.

Planologisch Beleidskader voor de hele regio: 6 greenportgemeenten

  • handhaven van ten minste 2.625 ha 1e klas bollengrond
  • het herstel van een open landschapsbeeld, onder meer en met name door het “opruimen van incourante en ongewenste bebouwing en onderliggende bestemmingen”
  • de herinrichting van het buitengebied tot een landschappelijk en recreatief aantrekkelijk geheel en een toekomstbestendig bollenteeltgebied.

Kostenverhaal / 2 fondsen:

Bollengrondcompensatiefonds: Bijdrage door grondeigenaar die de functie en bestemming bollenteeltgrond wil  omzetten naar een andere functie en bestemming. De bollengrondcompensatiebijdrage in geval van onttrekking van 1e klas bollengrond bedraagt 40 euro per m2 (prijspeil 2015, jaarlijks te indexeren) onttrokken 1e klas bollengrond. Dit ten behoeve van het elders in het ISG-gebied compenseren van de verloren gegane bollengrond (door realisatie van vervangende bollengrond).

Herstructureringsfonds: Bijdrage door grondeigenaar die in het buitengebied de bestemming ‘woningbouw’ wil realiseren. De afdracht voor 600 greenportwoningen bedraagt € 275 per m²(te realiseren) woningbouwbestemming met een minimum van € 165.000,- (prijspeil 2015, jaarlijks te indexeren) per woonbestemming. Dit ten behoeve van In het buitengebied te realiseren herstructureringsprojecten c.q. ruimtelijke kwaliteitsverbeteringsprojectenconform de onderhavige  (intergemeentelijke)structuurvisie.

Projecten
Als uitvoerend grondbedrijf ontwikkelt GOM haar eigen herstructureringslocaties. Daarnaast contracteren we uiteenlopende projecten in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Het gaat hierbij om projecten die bestaan uit het slopen van opstallen, het produceren van nieuw, modern bollenteeltareaal, het herontwikkelen van vrijkomende bedrijfslocaties en/of landschapsontwikkeling en het verbeteren van groenstructuren en recreatieve routes. Een van de herstructureringslocaties van GOM, specifiek voor sierteelt- en glastuinbouwbedrijven uit de Duin- en Bollenstreek: het Greenhouse Park. 

Greenhouse Park in Rijnsburg wordt ontwikkeld voor sierteelt- en glastuinbouwbedrijven uit het sierteeltcluster Katwijk en uit de Duin- en Bollenstreek. Bedrijven met behoefte aan expansie, schaalvergroting en innovatie of een gedwongen uitplaatsing ten gevolge van planologische ontwikkelingen kunnen zich hier vestigen. De eerste fase van het project bestaat uit het ontwikkelen van zo’n 12 ha modern glastuinbouwgebied.

Kijk voor meer informatie op de website van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek
Contactpersoon Onno Zwart via info@gomdb.nl

Meerjarenplan GOM 2021 - 2025

Download hier het meerjarenplan van GOM

Lees meer

Intergemeentelijke structuurvisie Greenport 2016

Download hier de structuurvisie van Greenport Duin- en Bollenstreek

Lees meer