Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

vrijdag 22 april 2022

Op donderdag 14 april organiseerde Greenports Nederland een gezamenlijk congres met het ondernemersnetwerk Green meets Ports. Het was een succesvol event bij van Gelder Experience Center in Ridderkerk over Modalshift in de Verslogistiek. Aanleiding van dit thema is de afronding van het onderzoek Versnelling Modalshift in Verslogistiek, waarvan Greenports Nederland de opdrachtgever is. De transitietafel Verslogistiek binnen Greenports Nederland werkt aan de verduurzaming van de Verslogistiek middels het aanjagen van middelen op onder andere infrastructuur, digitalisering en gedragsbewustzijn in de keten.

Maurice Jansen, onderzoeker van EUR-UPT, presenteerde het rapport naar knelpunten en oplossingsrichtingen voor VERSnellen van Modalshift in Verslogistiek. Modalshift krijgt in steeds meer sectoren een grotere betekenis vanuit de congestie op de weg, onvoldoende chauffeurs, overheidsregels en kosten. De initiatieven in de Verslogistiek in de afgelopen jaren zijn onder de loep genomen om afbreukrisico's te benoemen en daarmee bij volgende initiatieven deze voor te zijn. Dit levert een concreet beeld van de knelpunten, maar ook van innovatieve oplossingsrichtingen op. Het rapport is inmiddels beschikbaar en te vinden op de site van Greenports Nederland.

In aanvulling op het onderzoek was vervolgens Anne Saris, business manager bij het Havenbedrijf Rotterdam, aan de beurt. Zij zette de strategie van de Haven rond Verslogistiek uiteen. Agrofood, waaronder de producten van de tuinbouw vallen, is een enorm belangrijke pijler onder het succes en de groei van de Haven van Rotterdam. Anne zette uiteen welke locaties en services in de Haven van Rotterdam op dat segment heeft ontwikkeld en welke plannen er voor de komende jaren zijn. Uit de reacties van aanwezigen was merkbaar dat de strategie niet voor alle partijen voldoende helder is of oplossingen biedt. Anne bood aan om op concrete knelpunten of voorstellen in samenwerking te zoeken naar verbeteringen.
In aanvulling op beide presentaties verzorgde Michiel Jak vervolgens een korte presentatie hoe vanuit het programma MOVE de Greenport West Holland samen met de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam bezig is met de ontwikkeling van een 4-jarig programma op ModalShift in de Greenport. Losse initiatieven zijn onvoldoende gebleken. Er moet continuiteit zitten in de ondersteuning van ondernemers die bewegen op dit pad en er zijn meerjarig investeringen en projecten nodig. Michiel toonde het concrete pad wat door Mainport Rotterdam en Greenport West Holland gevolgd gaat worden.

In het programma werd door Joint Corridors Off Road een workshop georganiseerd waarin voor de specifieke corridors vanuit Rotterdam naar resp. Spanje/Portugal, Venlo en Scandinavie de mogelijkheden en status werd geschetst en het netwerk van ondernemers werd uitgenodigd om aan te haken op bestaande stromen. De workshop mondde uit in geanimeerde gesprekken tussen de verschillende schakels in de modalshift-keten. Hierdoor ontstaat meer inzicht in elkaars afwegingen en zijn er weer nieuwe verbindingen gelegd en mogelijkheden gevonden voor groei van de betreffende corridors.

Michel Jansen, voorzitter van het bestuur van Greenports Nederland en bestuurlijk trekker van de transitietafel Verslogistiek, concludeerde dat gezien de opkomst en de enthousiaste reacties van aanwezigen het een geslaagde middag is geweest die hopelijk direct bijdraagt in de verduurzaming van de Verslogistiek.

Voor meer informatie en voor het rapport bezoekt u de pagina Verslogistiek Modalshift.