Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Nieuws

woensdag 29 maart 2023

Succesvol webinar ‘Samen Duurzaam Warm’

Het van het gas afhalen van woonwijken is een speerpunt in de aanpak van de overheid om te komen tot een vermindering van de CO2 uitstoot en vermindering van het gebruik van aardgas. Dat de glastuinbouw in de ontwikkeling van een integraal warmtesysteem een belangrijke bijdrage kan leveren in het flexibel invullen van de warmte- en energiebehoefte, is nog minder bekend. Op 23 maart werd door Greenports Nederland, werkgroep Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw, een webinar georganiseerd om de kansrijke samenwerking in warmtenetten tussen bebouwde omgeving en glastuinbouwgebieden te belichten. Dit webinar is bedoeld voor medewerkers van betrokken tuinbouwgemeenten en regionale coördinatoren in tuinbouwgebieden en is gericht op kennisdeling en het stimuleren van de onderlinge samenwerking. 

Rob van der Valk, programmamanager bij provincie Zuid-Holland, schetste het beleidskader bij de aanleg en ontwikkeling van warmtenetten en zijn ervaring hieromtrent. Zijn advies was om de gebiedsaanpak van Gebouwde Omgeving en aanwezige glastuinbouw te verbinden. “Vraag als gemeente of provincie tijdig capaciteit aan vanuit het budget uit het Klimaatakkoord en benut de beschikbare instrumenten. En zoek de samenwerking met ondernemers in de tuinbouwgebieden”.

Vanuit het Alton-gebied in Heerhugowaard presenteerde Rene Hogeveen, ontwikkelaar warmte bij het HVC, vervolgens de ontwikkeling van het warmtenet rond Alkmaar. HVC is een uitvoeringsorganisatie die aangesloten gemeenten en waterschappen ondersteunen bij de verduurzaming van het afvalbeheer en de transitie naar ‘aardgasvrij’. Door het gebruik van restwarmte vanuit vuilverbranding is in Alkmaar een warmtenetwerk opgezet, waarbij ook het glastuinbouwgebied Alton is opgenomen. Doorslaggevend in de aanleg van het warmtenet richting het glastuinbouwgebied waren de gegarandeerde afname van warmte door een grote kweker in het gebied en een borgstelling van de gemeente Heerhugowaard. Met ondersteuning van een gebiedscoördinator in dit proces is dit leidingentraject, van 7 km., na een lange voorbereiding in 2019 gerealiseerd. Met de aanwezigheid van deze infrastructuur, vinden er steeds meer klanten aansluiting bij het net en ondertussen wordt ook geïnvesteerd in de uitbreiding van de warmtebronnen met aardwarmte. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen publieke partijen en betrokken ondernemers.

Rob van Ruiten, procesmanager Greenports Nederland, sloot de bijeenkomst af door de hoop uit te spreken dat de deelnemers met deze informatie mogelijkheden zien in de eigen regio om dit soort initiatieven gezamenlijk op te pakken. Het programma ‘Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw’ kan deze aanpak ondersteunen door middel van expertise en coördinatie. Voor meer info hierover kan men zich wenden tot info@greenports-nederland.nl.

Wilt u het webinar terugkijken? Dat kan hier.

Voor meer info hierover kan men zich wenden tot info@greenports-nederland.nl. Of bekijkt u eens onze themapagina.