Samenwerken is Groeien Samen aan de slag Nationale Tuinbouwagenda

(Her)ontwikkelingsinstrumenten

Ontwikkelingsmaatschappijen en fondsvorming
Om gebiedsontwikkeling op gang te helpen kan het nuttig zijn een uitvoeringsorganisatie op te richten welke grondpositie(s) inneemt en ontwikkeld. Doel is de investeringsdynamiek te bevorderen door bijvoorbeeld het opkopen, herverkavelen en aanbieden van kavels. Hierbinnen zijn verschillende constructies mogelijk: privaat, publiek en publiek/privaat. Herstructurering van een gebied vraagt vaak om grote investeringen. Om herstructurering te financieren kan een fonds worden opgericht. Dit fonds wordt gevuld vanuit de grondwaardestijging in de toekomst, of vanuit reserves van stakeholders met een groot belang in het bestemmen en herstructureren van gronden en gebieden. Het fonds kan worden aangewend voor structuurversterking. Uit dit fonds kan ook sanering worden gefinancierd, zodat stoppen met tuinbouw loont. Het fonds is vaak revolverend, wat inhoudt dat de ingebrachte middelen voor herstructurering op den duur weer terugvloeien in het fonds.

Actieve grondpolitiek individuele overheden
Een gemeente of provincie kan op basis van uiteenlopende overwegingen besluiten om actief een grondpositie in een glastuinbouwconcentratiegebied en/of achterblijflocatie op te kopen. Het kan zowel gaan om situaties waar de gemeente/provincie zelf actief wenst te ontwikkelen, of om situaties waar de gemeente/provincie alleen een stallingsfunctie heeft.