Samenwerken is Groeien Samen aan de slag

Planologische juridische instrumenten

In veel gebieden is herstructurering van glastuinbouw een belangrijke opgave voor zowel ondernemers als ook voor overheden. Het gaat dan vaak ook om herschikking van de ligging van bedrijven, bestemmingen glastuinbouw, naar ook om andere functies als wonen (bijv. bedrijfswoningen of voorzieningen voor huisvesting van medewerkers), waterberging, parkeerplaatsen of logistieke ruimten, energie-opwekking, toegangswegen etc die bij de glastuinbouw horen. Het gaat echter ook vaak om het beter rangschikken van ook andere functies in een gebied (bijv. burgerwoningen, andere bedrijven, recreatieve fietspaden, natuur etc) om tot een betere inrichting te komen voor de glastuinbouw. Het ligt dan voor de hand om ruimtelijke ordening te gebruiken om al deze functies beter te ordenen, in een gebiedsvisie of bestemmingsplan. Daarbij kan het gaan om dwingende instrumenten als onteigening, maar meestal gaat het dan om stimuleren en faciliteren (regels die het verplaatsen of mengen van functies/bestemmingen mogelijk maken of juist tegengaan? Ook kan met planologische instrumenten gewerkt worden aan betere inrichting van een al bestemd gebied. Vaak worden dan eerst (of tegelijkertijd) procesinstrumenten ingezet en worden ook financiële instrumenten aan het pallet toegevoegd.

Hieronder een overzicht van de verschillende planologische juridische instrumenten